Các khóa học đã đăng ký

Corrective Action vs. Preventive Action vs. Defect Repair / Hành động khắc phục vs. Hành động phòng ngừa vs. Sửa chữa lỗi

Corrective Action, Preventive Action và Defect Repair có thể gây nhầm lẫn cho nhiều người học thi PMP. Bài viết này chia sẻ chia tiết về so sánh giữa 3 thuật ngữ này.

Trong quá trình thực hiện dự án, yêu cầu thay đổi (change requests) là không thể tránh khỏi. Yêu cầu thay đổi có thể bao gồm hành động khắc phục, hành động phòng ngừa hoặc sửa chữa lỗi. Tuy nhiên, các hành động khắc phục và hành động phòng ngừa thường không ảnh hưởng đến các đường cơ sở của dự án (Đường cơ sở của dự án bao gồm Đường cơ sở phạm vi, Đường cơ sở tiến độ và Đường cơ sở chi phí)


Hành động khắc phục (Corrective Action) là một hoạt động có chủ ý nhằm điều chỉnh hiệu suất của công việc dự án tuân theo kế hoạch quản lý dự án.

Đây là những hành động được thực hiện khi dự án đi lệch khỏi phạm vi, tiến độ, chi phí hoặc kế hoạch chất lượng để đưa hiệu suất dự án trở lại đường cơ sở.

Hành động khắc phục là hành động phản ứng.

Đây là những hành động được thực hiện khi sự không phù hợp đã được phát hiện để khắc phục nguyên nhân của sự cố.


Hành động phòng ngừa (Preventive Action) là một hoạt động có chủ ý nhằm đảm bảo hiệu suất của công việc dự án trong tương lai phù hợp với kế hoạch quản lý dự án.

Đây là những hành động được thực hiện khi dự án có xu hướng ra khỏi phạm vi, tiến độ, chi phí hoặc kế hoạch chất lượng để đảm bảo hiệu suất dự án được căn chỉnh theo đường cơ sở.

Hành động phòng ngừa là hành động chủ động.

Đây là những hành động được thực hiện để ngăn chặn các vấn đề, sự cố xảy ra trong tương lai.


Hành động khắc phục và hành động phòng ngừa, cái nào được ưa tiên đối với PMI?

PMI luôn ưu tiên các giám đốc dự án chủ động trong vai trò của mình, các hành động phòng ngừa luôn được ưu tiên. Giám đốc dự án nên làm việc chăm chỉ để dự đoán và xác định bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra thông qua các biện pháp chủ động và phản hồi kịp thời để ngăn chặn điều đó xảy ra.

Các hành động phòng ngừa sẽ đảm bảo dự án tiến hành thuận lợi và theo sát các đường cơ sở.

Mặt khác, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa là các hoạt động được thực hiện (thường là cho các quy trình dự án) để đảm bảo hiệu suất dự án phù hợp với đường cơ sở và không có mối quan hệ trực tiếp với chất lượng của sản phẩm cuối cùng.


Sửa chữa lỗi (Defect Repair) là một hoạt động có chủ ý để sửa đổi một sản phẩm hoặc thành phần sản phẩm không phù hợp.

Sửa chữa lỗi là các hành động được thực hiện khi giao phẩm (deliverables) không đáp ứng các yêu cầu chất lượng đã thỏa thuận và giao phẩm vẫn có thể khắc phục được. Nếu không thì một bản làm lại (rework) toàn diện sẽ cần thiết để tạo ra giao phẩm. Cả sửa chữa lỗi và làm lại đều cần chi phí cao cho chất lượng cao cho dự án và ít được ưu tiên nhất. Phòng ngừa tốn ít chi phí chất lượng nhất.


Ví dụ:

Giả sử bạn là giám đốc dự án xây dựng nhà máy sản xuất sữa ở Đồng Nai. Giữa chừng trong dự án xây dựng nhà máy sản xuất, bạn đã nhận thấy rằng thời gian để xây dựng tòa nhà có thể dài hơn dự kiến ​​do thời tiết bất lợi có thể xảy ra thường xuyên trong năm nay. Bạn cố gắng nén thêm thời gian (schedule compression) bằng cách yêu cầu lắp đặt máy móc trước khi tất cả các tầng được xây dựng. Bằng cách làm như vậy, bạn đã đảm bảo dự án được hoàn thành trong lịch trình ban đầu. Hành động đã được thực hiện là Hành động phòng ngừa (Preventive Action).


Trong quá trình lắp đặt và thử nghiệm máy móc sản xuất, bạn thấy rằng các sản phẩm được tạo ra từ 1 dây chuyền máy móc không đáp ứng các yêu cầu được ghi trong kế hoạch quản lý dự án. Nhóm dự án nghiên cứu mất một thời gian đáng kể để giải quyết vấn đề dẫn đến việc bàn giao máy trễ và có thể khiến toàn bộ dự án chậm tiến độ. Bạn cố gắng nén tiến độ bằng cách yêu cầu một nhóm khác làm việc đồng thời trên công trường cho hai máy còn lại để kéo lại tiến độ cho đúng tiến độ ban đầu. Các hành động được thực hiện là Hành động khắc phục (Corrective Actions).


Tiếp tục với dự án nhà máy sản xuất sữa này, bạn đã giao nhà máy cho khách hàng nhưng nhận thấy một máy không sản xuất được sản phẩm theo yêu cầu trong hợp đồng. Lỗi tìm ra được là một số cấu phần sai đã được sử dụng. Bạn cần sửa chữa các khuyết tật bằng cách tháo dỡ một phần của nhà máy và lắp đặt lại máy. Hành động này là Sửa chữa lỗi (Defect Repairs).


Tóm lại

* Yêu cầu thay đổi là một đề xuất chính thức để sửa đổi một tài liệu, giao phẩm hoặc đường cơ sở. Yêu cầu thay đổi có thể bao gồm thay đổi phạm vi, hành động khắc phục, hành động phòng ngừa và sửa chữa lỗi.

* Các hành động khắc phục có bản chất phản ứng và nhằm mục đích đưa dự án trở lại phù hợp với các đường cơ sở.

* Các hành động phòng ngừa có bản chất chủ động để đảm bảo dự án không bị lệch khỏi đường cơ sở.

* Sửa chữa lỗi được sử dụng để sửa chữa các sản phẩm hoặc giao phẩm không đáp ứng các yêu cầu chất lượng.


Xem thêm:

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP

Tài sản quy trình tổ chức / Organizational Process Assets (OPA)

Corrective Action - Hành động khắc phục

Preventive Action - Hành động phòng ngừa


Từ khóa

PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp