Các khóa học đã đăng ký

Các yếu tố môi trường doanh nghiệp / Enterprise Environmental Factors (EEF)

Các yếu tố môi trường doanh nghiệp (Enterprise Environmental Factors - EEFs) đề cập đến các điều kiện không thuộc quyền kiểm soát của nhóm dự án, nhưng gây ảnh hưởng, hạn chế hoặc dẫn dắt dự án.(1)

Các yếu tố môi trường doanh nghiệp (Enterprise Environmental Factors - EEFs) đề cập đến các điều kiện không thuộc quyền kiểm soát của nhóm dự án, nhưng gây ảnh hưởng, hạn chế hoặc dẫn dắt dự án. Những điều kiện này có thể là nội bộ và/hoặc bên ngoài tổ chức.

EEF được coi là đầu vào cho nhiều quy trình quản lý dự án, đặc biệt đối với hầu hết các quy trình lập kế hoạch. Những yếu tố này có thể làm tăng hoặc hạn chế các lựa chọn quản lý dự án. Ngoài ra, các yếu tố này có thể có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến kết quả.

Các EEF khác nhau về loại hình hoặc bản chất. Các yếu tố này cần được xem xét nếu muốn dự án đạt hiệu quả. Các EEF bao gồm:


1. CÁC YẾU TỐ EEF BÊN TRONG TỔ CHỨC

 • Văn hoá, cấu trúc và quản trị tổ chức.

  Ví dụ như tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị, niềm tin, các chuẩn mực văn hoá, phong cách lãnh đạo, các mối quan hệ phân cấp và quyền lực, phong cách tổ chức, đạo đức và quy tắc ứng xử.
 • Phân bố địa lý các cơ sở và nguồn lực.

  Ví dụ như vị trí nhà máy, các nhóm ảo, hệ thống chia sẻ và điện toán đám mây.
 • Cơ sở hạ tầng.

  Ví dụ như các cơ sở, thiết bị, các kênh viễn thông của tổ chức, phần cứng công nghệ thông tin, tính khả dụng và năng lực hiện có.
 • Phần mềm công nghệ thông tin.

  Ví dụ như các công cụ phần mềm lập tiến độ, các hệ thống quản lý cấu hình, các giao diện web cho các hệ thống tự động trực tuyến khác, và các hệ thống ủy quyền công việc.
 • Nguồn lực sẵn có.

  Ví dụ như các ràng buộc về hợp đồng và mua bán, các nhà cung cấp và nhà thầu phụ được phê duyệt, và các thỏa thuận hợp tác.
 • Năng lực nhân viên.

  Các ví dụ bao gồm chuyên môn, kỹ năng, năng lực và kiến thức chuyên môn của nguồn nhân lực.


2. CÁC YẾU TỐ EEF BÊN NGOÀI TỔ CHỨC

 • Điều kiện thị trường.

  Ví dụ như đối thủ cạnh tranh, công nhận thương hiệu, thị phần và nhãn hiệu thương mại.
 • Các ảnh hưởng và vấn đề về văn hóa xã hội.

  Ví dụ như môi trường chính trị, quy tắc ứng xử, đạo đức và nhận thức.
 • Các hạn chế pháp lý.

  Ví dụ như luật pháp quốc gia hoặc địa phương và các quy định liên quan đến an ninh, bảo vệ dữ liệu, hành vi kinh doanh, việc làm và mua sắm.
 • Cơ sở dữ liệu thương mại.

  Ví dụ như kết quả điểm chuẩn, dữ liệu ước lượng chi phí chuẩn hóa, thông tin nghiên cứu rủi ro trong ngành và các cơ sở dữ liệu rủi ro.
 • Nghiên cứu học thuật.

  Ví dụ như các nghiên cứu, ấn phẩm, và kết quả điểm chuẩn về ngành.
 • Các tiêu chuẩn của chính phủ hoặc ngành.

  Ví dụ như các quy định của cơ quan quản lý và các tiêu chuẩn liên quan đến sản phẩm, sản xuất, môi trường, chất lượng và tay nghề.
 • Xem xét về tài chính.

  Ví dụ như tỷ giá hối đoái, lãi suất, tỷ lệ lạm phát, thuế quan, và vị trí địa lý.
 • Các yếu tố môi trường vật lý.

  Ví dụ như điều kiện làm việc, thời tiết và các hạn chế.


Nguồn: 

(1) PMBOK® GUIDE - Sixth Edition


Xem thêm:

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP

Tài sản quy trình tổ chức / Organizational Process Assets (OPA)Cũ hơn Mới hơn


Từ khóa

PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR Project Management Professional Quản lý chương trình chuyên nghiệp ĐÀO TẠO IN-HOUSE AI 1000PMPPROGRAM PPM PMO Value Ring Quản lý chương trình OPA Program Management Governance PMI Project Management Program Management Professional PMP application EEF Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CAPM Stakeholder Waterfall Quản lý dự án thực hành PMP Practical Project Management Project team Sponsor PgMP Mentoring Project Management Office Project Coordinator Work Performance Data Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản trị dự án Đào tạo Quản lý dự án thực hành Assumption Organizational structure Expert judgment Project Governance Project management team Meeting PMO Project Expediter Quản lý dự án Change management Quản lý danh mục Constraint OPM Project Manager Enterprise Environmental Factors Project Management Information System PMIS WPR Preventive Action Defect Repair Work Performance Information CCB Organizational Process Assets WPD Corrective Action Change Request project management financial sustainability WPI Work Performance Reports Change Management Change Control Board process group PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp