Các khóa học đã đăng ký

Vai trò của Giám đốc chức năng trong quản lý dự án - Role of the Functional Manager (or Resources Manager) in project management.

Giám đốc chức năng (Functional manager) đóng vai trò quan trọng tác động đến sự thành công của dự án. Hãy cùng Atoha xem xét vai trò của Giám đốc chức năng (Functional manager) trong dự án.

Vai trò của Giám đốc chức năng (Giám đốc phòng ban/Giám đốc tài nguyên)

Giám đốc chức năng (hoặc Giám đốc tài nguyên) quản lý và chịu trách nhiệm về nguồn nhân lực và vật chất trong một bộ phận cụ thể, chẳng hạn như CNTT, Kỹ thuật, Quan hệ công chúng, Tiếp thị, v.v. Họ có trách nhiệm làm việc với Giám đốc dự án (Project Manager) để đáp ứng nhu cầu của dự án. Là một người quản lý con người, công cụ hoặc thiết bị, Giám đốc chức năng hoặc tài nguyên duy trì lịch biểu (lịch nguồn lực) cho thấy các tài nguyên này có sẵn cho các dự án và công việc tổ chức khác và họ phối hợp với Giám đốc dự án cần tài nguyên. Điều này có thể liên quan đến việc đàm phán nếu nhiều người, công cụ hoặc thiết bị cần thiết cho nhiều dự án cùng một lúc. Nếu Giám đốc dự án có vấn đề với các tài nguyên được cung cấp bởi Giám đốc chức năng thì họ sẽ hợp tác để giải quyết các vấn đề này.

Mức độ mà các Giám đốc chức năng tham gia vào một dự án phụ thuộc vào cấu trúc tổ chức.

- Trong một tổ chức ma trận, các Giám đốc chức năng và Giám đốc dự án chia sẻ trách nhiệm chỉ đạo công việc của các cá nhân và quản lý các nguồn lực vật chất cần thiết cho dự án. Tổ chức ma trận là tổ chức phổ biến nhất thường gặp.

- Trong một tổ chức theo định hướng dự án, Giám đốc dự án thực hiện tất cả việc chỉ đạo các nguồn lực của nhóm.

- Ngược lại, Giám đốc dự án không chỉ đạo trong một tổ chức theo định hướng chức năng, nơi mà trách nhiệm đó thuộc về Giám đốc chức năng.


Để tránh xung đột, Giám đốc dự án và Giám đốc chức năng phải cân bằng các nhu cầu tương ứng của họ về việc sử dụng các nguồn lực để hoàn thành dự án và công việc chức năng. Nhìn chung, trách nhiệm của Giám đốc dự án là quản lý mối quan hệ này bằng cách sử dụng các kỹ năng giao tiếp và giao tiếp rõ ràng giữa các cá nhân và nhóm, chẳng hạn như quản lý xung đột và trí tuệ cảm xúc (EQ).


Xem thêm 11 Kỹ năng mềm cần có của Giám đốc dự án


Các hoạt động của Giám đốc chức năng

Các hoạt động cụ thể được thực hiện bởi các Giám đốc chức năng trong một dự án khác nhau rất nhiều dựa trên loại cấu trúc tổ chức, cũng như loại dự án, nhưng có thể bao gồm:

 • Đăng ký các cá nhân cụ thể vào nhóm dự án và đàm phán với Giám đốc dự án về nguồn nhân lực và tài nguyên vật lý
 • Cho Giám đốc dự án biết về các dự án khác hoặc nhu cầu công việc của bộ phận/phòng ban mà có thể ảnh hưởng đến dự án
 • Tham gia ​​trong việc lập kế hoạch ban đầu cho đến khi các gói công việc (work package) hoặc hoạt động (activity) được chỉ định
 • Cung cấp đánh giá chuyên gia.
 • Tham gia phê duyệt tiến độ dự án cuối cùng (final schedule) trong quá trình phát triển tiến độ dự án khi liên quan đến nguồn nhân lực hoặc tài nguyên vật lý dưới sự kiểm soát của họ
 • Tham gia phê duyệt kế hoạch quản lý dự án cuối cùng mà trong quá trình phát triển kế hoạch quản lý dự án có liên quan đến nguồn nhân lực hoặc tài nguyên vật lý dưới sự kiểm soát của họ
 • Đề xuất các thay đổi cho dự án, bao gồm các hành động khắc phục
 • Quản lý các hoạt động trong lĩnh vực chức năng của họ
 • Hỗ trợ trong các vấn đề liên quan đến đội nhóm hoặc tài nguyên vật lý dưới sự kiểm soát của họ
 • Cải thiện việc sử dụng tài nguyên/nguồn lực
 • Tham gia khen thưởng và công nhận các thành viên trong nhóm
 • Tham gia xác định rủi ro dự án
 • ham gia quản lý chất lượng
 • Là một thành viên của ban kiểm soát thay đổi (Change Control Board - CCB)


Xem thêm

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP

Ảnh hưởng của cấu trúc tổ chức đối với dự án

Vai trò của Nhà tài trợCũ hơn Mới hơn


Từ khóa

PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp