Các khóa học đã đăng ký

Nhóm quy trình Khởi tạo dự án (Initiating Process Group)

Nhóm quy trình Khởi tạo dự án (Initiating Process Group) là các quy trình được thực hiện để xác định một dự án mới hoặc một giai đoạn mới của dự án hiện tại bằng cách xin cấp quyền để bắt đầu dự án hoặc giai đoạn.

Nhóm quy trình Khởi tạo dự án (Initiating Process Group) bao gồm các quy trình được thực hiện để xác định một dự án mới hoặc một giai đoạn mới của một dự án hiện tại bằng cách xin phép để bắt đầu dự án hoặc giai đoạn.

Mục đích của Nhóm quy trình khởi tạo là sắp xếp liên kết các kỳ vọng của các bên liên quan và mục đích của dự án, thông báo cho các bên liên quan về phạm vi và mục tiêu, và thảo luận mức độ tham gia của họ vào dự án và các giai đoạn liên quan có thể giúp đảm bảo sự kỳ vọng của họ sẽ đạt được.

Trong các quy trình khởi tạo, phạm vi ban đầu được định nghĩa và các nguồn tài chính ban đầu được cam kết. Các bên liên quan (mà sẽ tương tác và ảnh hưởng đến kết quả tổng thể của dự án) được xác định. Nếu chưa được giao, giám đốc dự án sẽ được chỉ định. Thông tin này được ghi trong Hiến chương dự án (Điều lệ dự án - Project Charter) và sổ ghi chép các bên liên quan (Stakeholder register). Khi Hiến chương dự án được phê duyệt, dự án được chính thức uỷ quyền, và giám đốc dự án được phép sử dụng các nguồn lực tổ chức cho các hoạt động của dự án.


Lợi ích chính của Nhóm quy trình này là chỉ những dự án phù hợp với mục tiêu chiến lược của tổ chức mới được phê duyệt và các tình huống kinh doanh (business case), lợi ích và các bên liên quan được xem xét từ khi bắt đầu dự án.

Trong một số tổ chức, giám đốc dự án tham gia vào việc xây dựng tình huống kinh doanh và xác định lợi ích. Trong các tổ chức này, giám đốc dự án thường viết các điều khoản của Hiến chương dự án. Trong các tổ chức khác, công việc trước dự án được thực hiện bởi nhà tài trợ dự án, văn phòng quản lý dự án (PMO), ban chỉ đạo danh mục (portfolio steering committee) hoặc nhóm các bên liên quan khác thực hiện. Trong khuôn khổ tài liệu PMBOK 6 của PMI thì giả định dự án được sự chấp thuận của những người bảo trợ hoặc cơ quan quản trị khác và họ đã xem xét các tài liệu kinh doanh trước khi ủy quyền cho dự án.

Lời khuyên: Nếu giám đốc dự án được tham gia vào việc tạo ra Hiến chương dự án thì sẽ rất tốt, vì khi đó giám đốc dự án hiểu được lý do chi tiết tồn tại dự án đó


Tài liệu kinh doanh là các tài liệu thường có nguồn gốc từ bên ngoài dự án nhưng được sử dụng làm đầu vào cho dự án. Ví dụ về các tài liệu kinh doanh bao gồm các tình huống kinh doanh và kế hoạch quản lý lợi ích. Hình bên dưới cho thấy các tài liệu kinh doanh và nhà tài trợ liên quan đến các quy trình khởi tạo.

Hình 1. Giới hạn dự án


Các dự án thường được chia thành các giai đoạn. Khi điều này được thực hiện, thông tin từ các quy trình trong Nhóm quy trình khởi tạo được xem xét lại để xác định liệu thông tin vẫn còn hiệu lực. Xem xét lại các quy trình khởi tạo vào đầu mỗi giai đoạn giúp giữ cho dự án tập trung vào nhu cầu kinh doanh mà dự án đã được thực hiện để giải quyết. Hiến chương dự án, tài liệu kinh doanh và các tiêu chí thành công được xác minh. Ảnh hưởng, động lực, kỳ vọng và mục tiêu của các bên liên quan dự án được xem xét.


Bao gồm các nhà tài trợ, khách hàng và các bên liên quan khác trong quá trình khởi tạo tạo ra sự hiểu biết chung về các tiêu chí thành công.  Nó cũng làm tăng khả năng chấp nhận giao phẩm khi dự án hoàn thành, và đảm bảo sự hài lòng của các bên liên quan trong suốt dự án.


Nhóm quy trình khởi tạo bao gồm 2 quy trình quản lý dự án:

Hình 2. Nhóm quy trình khởi tạo


1. Phát triển Hiến chương dự án (DEVELOP PROJECT CHARTER)

Phát triển Hiến chương dự án là quy trình phát triển một văn bản chính thức cho phép sự tồn tại của một dự án và cung cấp cho giám đốc dự án quyền sử dụng các nguồn lực tổ chức cho các hoạt động của dự án. Lợi ích chính của quy trình này là nó cung cấp một liên kết trực tiếp giữa dự án và các mục tiêu chiến lược của tổ chức, tạo ra một bản ghi chính thức của dự án và thể hiện cam kết của tổ chức đối với dự án. Quy trình này được thực hiện một lần, hoặc tại các điểm được xác định trước trong dự án. Đầu vào và đầu ra của quy trình này được thể hiện trong hình bên dưới.

Hình 3. Phát triển Hiến chương dự án: Đầu vào và đầu ra


2. Xác định các bên liên quan (IDENTIFY STAKEHOLDERS)

Xác định các bên liên quan là quy trình xác định các bên liên quan dự án thường xuyên, và phân tích và ghi chép các thông tin có liên quan đến sở thích, sự tham gia, sự phụ thuộc lẫn nhau, ảnh hưởng và tác động tiềm ẩn đến sự thành công của dự án. Lợi ích chính của quy trình này là nó cho phép nhóm dự án xác định được sự tập trung thích hợp để tăng sự hỗ trợ của từng bên liên quan hoặc nhóm các bên liên quan. Quy trình này được thực hiện định kỳ trong suốt dự án nếu cần. Đầu vào và đầu ra của quy trình này được thể hiện trong hình bên dưới.

Hình 4. Xác định các bên liên quan: Đầu vào và đầu ra
Cũ hơn Mới hơn


Từ khóa

PMO Project Expediter Lịch thi PMP Quản lý danh mục Đào tạo Quản lý dự án OPM 1000PMP Project Manager Đào tạo Quản lý dự án thực hành Quản lý dự án Assumption Expert judgment Meeting PPM WPI Project Management Professional Change management Constraint ĐÀO TẠO IN-HOUSE Program Management Professional 1000PMPPROGRAM PMO Value Ring Project Management Program Management OPA Đào tạo PMP Governance Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management PMI Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Stakeholder WPR Project team Work Performance Information Project Governance PMP PgMP Mentoring Project Management Office PMP application Preventive Action Defect Repair Quản trị dự án Practical Project Management Organizational structure Project management team Project Coordinator CAPM Work Performance Data Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Corrective Action Sponsor WPD Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình EEF Enterprise Environmental Factors Project Management Information System NASA 100 rules CCB PMIS Initiating Organizational Process Assets Change Request project management Change Management Procurement financial sustainability Procurement Competencies Change Control Board process group Procurement KPIs PMO Project Expediter Lịch thi PMP Quản lý danh mục Đào tạo Quản lý dự án OPM 1000PMP Project Manager Đào tạo Quản lý dự án thực hành Quản lý dự án Assumption Expert judgment Meeting PPM WPI Project Management Professional Change management Constraint ĐÀO TẠO IN-HOUSE Program Management Professional 1000PMPPROGRAM PMO Value Ring Project Management Program Management OPA Đào tạo PMP Governance Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management PMI Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Stakeholder WPR Project team Work Performance Information Project Governance PMP PgMP Mentoring Project Management Office PMP application Preventive Action Defect Repair Quản trị dự án Practical Project Management Organizational structure Project management team Project Coordinator CAPM Work Performance Data Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Corrective Action Sponsor WPD Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình EEF Enterprise Environmental Factors Project Management Information System NASA 100 rules CCB PMIS Initiating Organizational Process Assets Change Request project management Change Management Procurement financial sustainability Procurement Competencies Change Control Board process group Procurement KPIs PMO Project Expediter Lịch thi PMP Quản lý danh mục Đào tạo Quản lý dự án OPM 1000PMP Project Manager Đào tạo Quản lý dự án thực hành Quản lý dự án Assumption Expert judgment Meeting PPM WPI Project Management Professional Change management Constraint ĐÀO TẠO IN-HOUSE Program Management Professional 1000PMPPROGRAM PMO Value Ring Project Management Program Management OPA Đào tạo PMP Governance Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management PMI Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Stakeholder WPR Project team Work Performance Information Project Governance PMP PgMP Mentoring Project Management Office PMP application Preventive Action Defect Repair Quản trị dự án Practical Project Management Organizational structure Project management team Project Coordinator CAPM Work Performance Data Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Corrective Action Sponsor WPD Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình EEF Enterprise Environmental Factors Project Management Information System NASA 100 rules CCB PMIS Initiating Organizational Process Assets Change Request project management Change Management Procurement financial sustainability Procurement Competencies Change Control Board process group Procurement KPIs PMO Project Expediter Lịch thi PMP Quản lý danh mục Đào tạo Quản lý dự án OPM 1000PMP Project Manager Đào tạo Quản lý dự án thực hành Quản lý dự án Assumption Expert judgment Meeting PPM WPI Project Management Professional Change management Constraint ĐÀO TẠO IN-HOUSE Program Management Professional 1000PMPPROGRAM PMO Value Ring Project Management Program Management OPA Đào tạo PMP Governance Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management PMI Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Stakeholder WPR Project team Work Performance Information Project Governance PMP PgMP Mentoring Project Management Office PMP application Preventive Action Defect Repair Quản trị dự án Practical Project Management Organizational structure Project management team Project Coordinator CAPM Work Performance Data Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Corrective Action Sponsor WPD Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình EEF Enterprise Environmental Factors Project Management Information System NASA 100 rules CCB PMIS Initiating Organizational Process Assets Change Request project management Change Management Procurement financial sustainability Procurement Competencies Change Control Board process group Procurement KPIs PMO Project Expediter Lịch thi PMP Quản lý danh mục Đào tạo Quản lý dự án OPM 1000PMP Project Manager Đào tạo Quản lý dự án thực hành Quản lý dự án Assumption Expert judgment Meeting PPM WPI Project Management Professional Change management Constraint ĐÀO TẠO IN-HOUSE Program Management Professional 1000PMPPROGRAM PMO Value Ring Project Management Program Management OPA Đào tạo PMP Governance Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management PMI Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Stakeholder WPR Project team Work Performance Information Project Governance PMP PgMP Mentoring Project Management Office PMP application Preventive Action Defect Repair Quản trị dự án Practical Project Management Organizational structure Project management team Project Coordinator CAPM Work Performance Data Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Corrective Action Sponsor WPD Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình EEF Enterprise Environmental Factors Project Management Information System NASA 100 rules CCB PMIS Initiating Organizational Process Assets Change Request project management Change Management Procurement financial sustainability Procurement Competencies Change Control Board process group Procurement KPIs PMO Project Expediter Lịch thi PMP Quản lý danh mục Đào tạo Quản lý dự án OPM 1000PMP Project Manager Đào tạo Quản lý dự án thực hành Quản lý dự án Assumption Expert judgment Meeting PPM WPI Project Management Professional Change management Constraint ĐÀO TẠO IN-HOUSE Program Management Professional 1000PMPPROGRAM PMO Value Ring Project Management Program Management OPA Đào tạo PMP Governance Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management PMI Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Stakeholder WPR Project team Work Performance Information Project Governance PMP PgMP Mentoring Project Management Office PMP application Preventive Action Defect Repair Quản trị dự án Practical Project Management Organizational structure Project management team Project Coordinator CAPM Work Performance Data Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Corrective Action Sponsor WPD Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình EEF Enterprise Environmental Factors Project Management Information System NASA 100 rules CCB PMIS Initiating Organizational Process Assets Change Request project management Change Management Procurement financial sustainability Procurement Competencies Change Control Board process group Procurement KPIs PPM Program Management PMI Project Management PMO Project Expediter Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình EEF Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Project Governance Change management Constraint Program Management Professional PMP application Preventive Action CAPM Đào tạo PMP Quản lý dự án thực hành Portfolio Management Waterfall Sponsor WPR WPD Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Đào tạo Quản lý dự án thực hành Stakeholder Project team Assumption Work Performance Information Expert judgment Meeting WPI PMP PgMP Mentoring Project Management Office Practical Project Management Quản trị dự án Project Coordinator Work Performance Data Corrective Action Organizational structure Project management team Work Performance Reports Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE 1000PMPPROGRAM PMO Value Ring OPA Governance Defect Repair Enterprise Environmental Factors PMIS Organizational Process Assets Change Management Project Management Information System Initiating CCB NASA 100 rules Procurement KPIs financial sustainability Change Request project management Procurement Procurement Competencies Change Control Board process group

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp