Các khóa học đã đăng ký

PMO là gì? Vai trò của PMO trong quản lý dự án?

Phòng quản lý dự án (PMO - Project Management Office) là một cơ cấu tổ chức nhằm chuẩn hóa các quy trình quản trị dự án và tạo điều kiện chia sẻ các nguồn lực, phương pháp, công cụ và kỹ thuật. Trách nhiệm của PMO có thể bao gồm từ việc cung cấp các chức năng hỗ trợ quản lý dự án đến việc quản lý trực tiếp một hoặc nhiều dự án.

Phòng quản lý dự án (PMO - Project Management Office) là một cơ cấu tổ chức nhằm chuẩn hóa các quy trình quản trị dự án và tạo điều kiện chia sẻ các nguồn lực, phương pháp, công cụ và kỹ thuật. Trách nhiệm của PMO có thể bao gồm từ việc cung cấp các chức năng hỗ trợ quản lý dự án đến việc quản lý trực tiếp một hoặc nhiều dự án.

Có nhiều loại PMO trong các tổ chức. Mỗi loại khác nhau theo mức độ kiểm soát và ảnh hưởng của nó đối với các dự án trong tổ chức, chẳng hạn như:

- Hỗ trợ (Supportive). Các PMO hỗ trợ đóng vai trò tư vấn cho các dự án bằng cách cung cấp các biểu mẫu, thực tiễn tốt nhất, đào tạo, nguồn tiếp cận thông tin và các bài học kinh nghiệm từ các dự án khác. Loại PMO này có vai trò như một kho lưu trữ dự án. Mức độ kiểm soát của PMO này thấp.

- Kiểm soát (Controlling). Các PMO kiểm soát đóng vai trò hỗ trợ và yêu cầu sự tuân thủ thông qua nhiều phương tiện. Mức độ kiểm soát của PMO loại này là vừa phải. Sự tuân thủ có thể bao gồm:

   + Tiếp nhận các khuôn mẫu quản lý dự án hoặc phương pháp luận;

   + Sử dụng các mẫu, biểu mẫu và công cụ cụ thể; và

   + Phù hợp với các khuôn khổ quản trị.

- Chỉ đạo (Directive). Các PMO chỉ đạo kiểm soát các dự án bằng cách trực tiếp quản lý các dự án. Các giám đốc dự án được phân công và báo cáo cho PMO. Mức độ kiểm soát của PMO này cao.


PMO có thể có trách nhiệm với toàn tổ chức. Nó có thể đóng vai trò hỗ trợ liên kết chiến lược và mang lại giá trị tổ chức. PMO tích hợp dữ liệu và thông tin từ các dự án chiến lược của tổ chức và đánh giá các mục tiêu chiến lược cấp cao đang được thực hiện như thế nào. PMO là sự liên kết tự nhiên giữa danh mục, chương trình, dự án và hệ thống đo lường tổ chức của tổ chức (ví dụ: Bảng điểm cân bằng - balanced scorecard).


Các dự án do PMO hỗ trợ hoặc quản lý có thể không liên quan với nhau (hơn là được quản lý cùng với nhau như quản lý trong một chương trình - program). Hình thức, chức năng và cơ cấu cụ thể của một PMO phụ thuộc vào nhu cầu của tổ chức mà nó hỗ trợ.


Một PMO có thể có thẩm quyền để hành động như một bên liên quan và là một người ra quyết định quan trọng trong suốt vòng đời của mỗi dự án nhằm giữ nó phù hợp với mục tiêu kinh doanh. PMO có thể:

- Khuyến nghị

- Chuyển giao tri thức

- Chấm dứt dự án

- Thực hiện các hành động khác theo yêu cầu.


Chức năng chính của một PMO là hỗ trợ các giám đốc dự án theo nhiều cách khác nhau:

- Quản lý các nguồn lực chung trong tất cả các dự án do PMO quản lý

- Xác định và phát triển phương pháp luận quản lý dự án, các thực tiễn tốt và các tiêu chuẩn

- Huấn luyện, tư vấn, đào tạo và giám sát

- Theo dõi việc tuân thủ các tiêu chuẩn, chính sách, thủ tục, và các biểu mẫu quản lý dự án thông qua việc kiểm toán dự án

- Xây dựng và quản lý chính sách, thủ tục, mẫu, và các tài liệu chia sẻ khác (tài sản quy trình tổ chức - OPA - Organizational Process Assets) của dự án

- Phối hợp truyền thông liên lạc giữa các dự án.


PMO có thể:

- Quản lý sự phụ thuộc lẫn nhau giữa các dự án, chương trình và danh mục.

- Tích hợp thông tin từ tất cả các dự án để đánh giá liệu tổ chức có đạt được mục tiêu chiến lược.

- Giúp cung cấp nguồn lực.

- Đề nghị chấm dứt các dự án khi thích hợp.

- Giám sát việc tuân thủ các quy trình tổ chức.

- Giúp thu thập các bài học kinh nghiệm vào một kho lưu trữ và làm cho chúng có sẵn cho các dự án khác.

- Cung cấp các mẫu cho các tài liệu như cấu trúc phân chia công việc (WBS - Work Breakdown Structure) hoặc kế hoạch quản lý truyền thông trong dự án.

- Cung cấp hướng dẫn và quản trị dự án.

- Cung cấp truyền thông tập trung về các dự án.

- Được tham gia nhiều hơn trong quá trình khởi tạo dự án hơn là các giai đoạn sau trong dự án.

- Có đại diện trong ban kiểm soát thay đổi (Change Control Board - CCB).

- Là một bên liên quan trong dự án.

- Sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án.


Trong khuôn khổ bài thi PMP, PMO chỉ cần phân biệt có 3 loại là Supportive, Controlling, Directive.


Tìm hiểu chuyên sâu về PMO sẽ có nhiều loại khác như Individual PMO, Departmental PMO or Business Unit PMO, Corporate PMO or Enterprise PMO, Digital PMO, Agile PMO…


Xem thêm:

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP

Quản lý dự án là gì? - What is Project Management?

30 lợi ích của PMO

26 chức năng của PMO

3 bước xác định ĐÚNG chức năng của PMOCũ hơn Mới hơn


Từ khóa

Project Management Professional Quản lý chương trình chuyên nghiệp ĐÀO TẠO IN-HOUSE AI 1000PMPPROGRAM PPM PMO Value Ring Quản lý chương trình OPA Program Management Governance PMI Project Management Program Management Professional PMP application EEF Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CAPM Stakeholder Waterfall Quản lý dự án thực hành PMP Practical Project Management Project team Sponsor PgMP Mentoring Project Management Office Project Coordinator Work Performance Data Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản trị dự án Đào tạo Quản lý dự án thực hành Assumption Organizational structure Expert judgment Project Governance Project management team Meeting PMO Project Expediter Quản lý dự án Change management Quản lý danh mục Constraint OPM Project Manager Enterprise Environmental Factors Project Management Information System PMIS WPR Preventive Action Defect Repair Work Performance Information CCB Organizational Process Assets WPD Corrective Action Change Request project management financial sustainability WPI Work Performance Reports Change Management Change Control Board process group PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR Project Management Professional Quản lý chương trình chuyên nghiệp ĐÀO TẠO IN-HOUSE AI 1000PMPPROGRAM PPM PMO Value Ring Quản lý chương trình OPA Program Management Governance PMI Project Management Program Management Professional PMP application EEF Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CAPM Stakeholder Waterfall Quản lý dự án thực hành PMP Practical Project Management Project team Sponsor PgMP Mentoring Project Management Office Project Coordinator Work Performance Data Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản trị dự án Đào tạo Quản lý dự án thực hành Assumption Organizational structure Expert judgment Project Governance Project management team Meeting PMO Project Expediter Quản lý dự án Change management Quản lý danh mục Constraint OPM Project Manager Enterprise Environmental Factors Project Management Information System PMIS WPR Preventive Action Defect Repair Work Performance Information CCB Organizational Process Assets WPD Corrective Action Change Request project management financial sustainability WPI Work Performance Reports Change Management Change Control Board process group PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp