Các khóa học đã đăng ký

Preventive Action - Hành động phòng ngừa

Hành động phòng ngừa (Preventive Action) là một hoạt động có chủ ý nhằm đảm bảo hiệu suất của công việc dự án trong tương lai phù hợp với kế hoạch quản lý dự án.

Hành động phòng ngừa (Preventive Action) là một hoạt động có chủ ý nhằm đảm bảo hiệu suất của công việc dự án trong tương lai phù hợp với kế hoạch quản lý dự án.

Đây là những hành động được thực hiện khi dự án có xu hướng ra khỏi phạm vi, tiến độ, chi phí hoặc kế hoạch chất lượng để đảm bảo hiệu suất dự án được căn chỉnh theo đường cơ sở.

Hành động phòng ngừa (Preventive Action) là hành động chủ động.

Đây là những hành động được thực hiện để ngăn chặn các vấn đề, sự cố xảy ra trong tương lai.

Trong khi thực hiện hành động khắc phục (Corrective Action) liên quan đến việc xử lý các sai lệch thực tế so với đường cơ sở đo lường hiệu suất (performance measurement baseline) hoặc các số liệu khác, thực hiện hành động phòng ngừa (Preventive Action) có nghĩa là xử lý các sai lệch dự đoán hoặc có thể xảy ra so với đường cơ sở đo lường hiệu suất và các số liệu khác. Quá trình thực hiện hành động phòng ngừa không rõ ràng như đối với hành động khắc phục.

Biết khi nào cần hành động phòng ngừa đòi hỏi nhiều kinh nghiệm hơn tính toán vì bạn đang đánh giá xu hướng trong phân tích đo lường và dự đoán rằng, nếu tiếp tục, chúng có thể dẫn đến sai lệch so với đường cơ sở đo lường hiệu suất hoặc các số liệu khác. Ví dụ về các hành động phòng ngừa bao gồm:

- Điều chỉnh dự án để ngăn vấn đề tương tự xảy ra sau đó trong dự án

- Thay đổi một nguồn lực vì hoạt động cuối cùng của nguồn lực đó gần như không đáp ứng các tiêu chí chấp nhận

- Sắp xếp cho các thành viên trong nhóm được đào tạo trong một lĩnh vực kiến thức nhất định vì không có ai có các kỹ năng cần thiết để dự phòng trường hợp một thành viên trong nhóm có thể bất ngờ bị bệnh


Thông thường, các hành động phòng ngừa được thực hiện để điều chỉnh hiệu suất của các đường cơ sở dự án hiện có; các hành động này không thay đổi đường cơ sở. Tất cả các hành động phòng ngừa nên được xem xét và phê duyệt hoặc từ chối như là một phần của quy trìnhThực hiện kiểm soát thay đổi tích hợp (Perform Integrated Change Control). Những thay đổi được đề xuất mà ảnh hưởng đến kế hoạch quản lý dự án, đường cơ sở, chính sách hoặc thủ tục, hiến chương / điều lệ dự án, hợp đồng hoặc tuyên bố công việc có thể phải thông qua Ban kiểm soát thay đổi (Change Control Board - CCB) hoặc nhà tài trợ để phê duyệt, như được nêu trong kế hoạch quản lý thay đổi. Hành động phòng ngừa có thể được thực hiện bất cứ lúc nào trên bất kỳ quy trình quản lý dự án.


Hành động khắc phục và hành động phòng ngừa, cái nào được ưa tiên đối với PMI?

PMI luôn ưu tiên các giám đốc dự án chủ động trong vai trò của mình, các hành động phòng ngừa luôn được ưu tiên. Giám đốc dự án nên làm việc chăm chỉ để dự đoán và xác định bất kỳ sự cố nào có thể xảy ra thông qua các biện pháp chủ động và phản hồi kịp thời để ngăn chặn điều đó xảy ra.

Các hành động phòng ngừa sẽ đảm bảo dự án tiến hành thuận lợi và theo sát các đường cơ sở.

Mặt khác, hành động khắc phục và hành động phòng ngừa là các hoạt động được thực hiện (thường là cho các quy trình dự án) để đảm bảo hiệu suất dự án phù hợp với đường cơ sở và không có mối quan hệ trực tiếp với chất lượng của sản phẩm cuối cùng.


Xem thêm:

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP

Corrective Action vs. Preventive Action vs. Defect Repair

Corrective Action - Hành động khắc phụcCũ hơn Mới hơn


Từ khóa

PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp