Các khóa học đã đăng ký

Quản lý dự án là gì? - What is Project Management?

Quản lý dự án (Project Management) là việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật cho các hoạt động của dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án. Quản lý dự án được thực hiện thông qua ứng dụng phù hợp và tích hợp các quy trình quản lý dự án được xác định cho dự án. Quản lý dự án cho phép các tổ chức thực hiện dự án một cách hiệu quả. (2)

Theo Wikipedia, Quản lý dự án (Project Management) là thực hành khởi tạo, lập kế hoạch, thực hiện, kiểm soát và kết thúc công việc của một đội nhóm để đạt được các mục tiêu cụ thể và đáp ứng các tiêu chí thành công cụ thể tại thời điểm được chỉ định. (1)

Theo Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ (PMI), Quản lý dự án (Project Management) là việc áp dụng kiến thức, kỹ năng, công cụ và kỹ thuật cho các hoạt động của dự án để đáp ứng các yêu cầu của dự án. Quản lý dự án được thực hiện thông qua ứng dụng phù hợp và tích hợp các quy trình quản lý dự án được xác định cho dự án. Quản lý dự án cho phép các tổ chức thực hiện dự án một cách hiệu quả. (2)


Quản lý dự án không phải là một khái niệm mới, mà ngược lại đã được đưa vào sử dụng từ hàng trăm năm nay. Những thành tựu mà quản lý dự án mang lại có thể kể đến:

 • Địa đạo Củ Chi
 • Tòa nhà Landmark 81
 • Tòa nhà Quốc Hội
 • Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình
 • Bitexco Financial Tower (TP.HCM)
 • Dự án Cá Rồng Đỏ
 • Dự án đào tạo nâng cao năng lực cán bộ công ty X
 • Kim tự tháp Giza
 • Thế vận hội Olympic
 • Vạn Lý Trường Thành
 • Đền Taj Mahal
 • Vắc xin bại liệt
 • Các ứng dụng phần mềm thương mại
 • ...

Những thành tựu của các dự án kể trên có được là nhờ những người lãnh đạo và quản lý đã áp dụng các thực tiễn, nguyên lý, quy trình, công cụ và kỹ thuật trong quản lý dự án vào công việc của họ.

Các nhà quản lý dự án này đã sử dụng một tập hợp các kỹ năng và kiến thức ứng dụng để thỏa mãn khách hàng và những người có liên quan đến và chịu ảnh hưởng bởi dự án (stakeholder).

Trước những năm giữa thế kỷ 20, các nhà quản lý dự án bắt đầu việc tìm kiếm sự công nhận cho nghề quản lý dự án. Công việc này một mặt liên quan tới việc đạt được sự đồng thuận về nội dung kiến thức cốt lõi (BOK - Body of Knowledge) về quản lý dự án, được biết tới như là Kiến thức Cốt lõi về Quản lý Dự án (PMBOK - Project Management Body of Knowledge).

Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ (PMI) đã tạo ra một chuẩn các sơ đồ và bảng thuật ngữ cho PMBOK. Các nhà quản lý dự án đã sớm nhận ra rằng không một quyển sách nào có thể chứa hết toàn bộ nội dung của PMBOK. Vì vậy, PMI đã phát triển và phát hành cẩm nang Hướng dẫn về những Kiến thức Cốt lõi trong Quản lý Dự án (PMBOK® Guide).

PMI định nghĩa những kiến thức cốt lõi trong quản lý dự án (PMBOK) là một thuật ngữ mô tả những kiến thức cần thiết cho nghề quản lý dự án. PMBOK bao gồm những phương pháp truyền thống đã được chứng minh và được áp dụng rộng rãi cũng như những phương pháp sáng tạo đang nổi lên gần đây trong giới quản lý dự án.

BOK bao gồm những tài liệu đã xuất bản và chưa xuất bản. Những kiến thức cốt lõi này đang không ngừng phát triển. Cẩm nang PMBOK® Guide xác định một nhóm kiến thức của PMBOK được công nhận rộng rãi như là các phương pháp thực tiễn tốt.

 • Được công nhận rộng rãi nghĩa là kiến thức và phương pháp được mô tả có thể áp dụng được cho hầu hết các dự án, và có sự đồng thuận về giá trị và tính hữu ích của chúng.
 • Phương pháp thực tiễn tốt nghĩa là có sự đồng thuận chung rằng việc áp dụng các kiến thức, kỹ năng, công cụ, và kỹ thuật vào quy trình quản lý dự án có thể nâng cao cơ hội thành công của dự án để đem lại kết quả và giá trị kinh doanh mong đợi.

Nhà quản lý dự án làm việc với nhóm dự án và các bên liên quan để quyết định và sử dụng những thực tiễn tốt được công nhận cho mỗi dự án. Việc quyết định sự phối hợp thích hợp của các quy trình, đầu vào, công cụ, kỹ thuật, đầu ra và các giai đoạn vòng đời để quản lý một dự án được xem như là việc “điều chỉnh” phù hợp để áp dụng những kiến thức được mô tả trong tài liệu này.

Cẩm nang PMBOK® Guide không phải là một phương pháp luận. Phương pháp luận là một hệ thống các phương pháp thực tiễn, kỹ thuật, quy trình, và quy tắc được sử dụng bởi những người làm việc trong một ngành nghề cụ thể. Cẩm nang PMBOK® Guide là một nền tảng mà dựa vào đó các tổ chức có thể xây dựng cho mình các phương pháp luận, chính sách, quy trình, quy tắc, công cụ và kỹ thuật và các giai đoạn vòng đời cần thiết để tiến hành việc quản lý dự án.


Nguồn: 

(1) https://en.wikipedia.org/wiki/Project_management

(2) PMBOK® GUIDE - Sixth Edition


Xem thêm:

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP

Dự án là gì? - What is a Project?

Project vs. Program vs. Portfolio

Quản trị dự án là gì? What is Project Governance?

Sự khác nhau giữa QUẢN LÝ dự án và QUẢN TRỊ dự án? Project Management vs Project GovernanceCũ hơn Mới hơn


Từ khóa

Project Management Professional Quản lý chương trình chuyên nghiệp ĐÀO TẠO IN-HOUSE AI 1000PMPPROGRAM PPM PMO Value Ring Quản lý chương trình OPA Program Management Governance PMI Project Management Program Management Professional PMP application EEF Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CAPM Stakeholder Waterfall Quản lý dự án thực hành PMP Practical Project Management Project team Sponsor PgMP Mentoring Project Management Office Project Coordinator Work Performance Data Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản trị dự án Đào tạo Quản lý dự án thực hành Assumption Organizational structure Expert judgment Project Governance Project management team Meeting PMO Project Expediter Quản lý dự án Change management Quản lý danh mục Constraint OPM Project Manager Enterprise Environmental Factors Project Management Information System PMIS WPR Preventive Action Defect Repair Work Performance Information CCB Organizational Process Assets WPD Corrective Action Change Request project management financial sustainability WPI Work Performance Reports Change Management Change Control Board process group Project Management Professional Quản lý chương trình chuyên nghiệp ĐÀO TẠO IN-HOUSE AI 1000PMPPROGRAM PPM PMO Value Ring Quản lý chương trình OPA Program Management Governance PMI Project Management Program Management Professional PMP application EEF Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CAPM Stakeholder Waterfall Quản lý dự án thực hành PMP Practical Project Management Project team Sponsor PgMP Mentoring Project Management Office Project Coordinator Work Performance Data Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản trị dự án Đào tạo Quản lý dự án thực hành Assumption Organizational structure Expert judgment Project Governance Project management team Meeting PMO Project Expediter Quản lý dự án Change management Quản lý danh mục Constraint OPM Project Manager Enterprise Environmental Factors Project Management Information System PMIS WPR Preventive Action Defect Repair Work Performance Information CCB Organizational Process Assets WPD Corrective Action Change Request project management financial sustainability WPI Work Performance Reports Change Management Change Control Board process group PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR Project Management Professional Quản lý chương trình chuyên nghiệp ĐÀO TẠO IN-HOUSE AI 1000PMPPROGRAM PPM PMO Value Ring Quản lý chương trình OPA Program Management Governance PMI Project Management Program Management Professional PMP application EEF Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CAPM Stakeholder Waterfall Quản lý dự án thực hành PMP Practical Project Management Project team Sponsor PgMP Mentoring Project Management Office Project Coordinator Work Performance Data Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản trị dự án Đào tạo Quản lý dự án thực hành Assumption Organizational structure Expert judgment Project Governance Project management team Meeting PMO Project Expediter Quản lý dự án Change management Quản lý danh mục Constraint OPM Project Manager Enterprise Environmental Factors Project Management Information System PMIS WPR Preventive Action Defect Repair Work Performance Information CCB Organizational Process Assets WPD Corrective Action Change Request project management financial sustainability WPI Work Performance Reports Change Management Change Control Board process group PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR Project Management Professional Quản lý chương trình chuyên nghiệp ĐÀO TẠO IN-HOUSE AI 1000PMPPROGRAM PPM PMO Value Ring Quản lý chương trình OPA Program Management Governance PMI Project Management Program Management Professional PMP application EEF Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CAPM Stakeholder Waterfall Quản lý dự án thực hành PMP Practical Project Management Project team Sponsor PgMP Mentoring Project Management Office Project Coordinator Work Performance Data Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản trị dự án Đào tạo Quản lý dự án thực hành Assumption Organizational structure Expert judgment Project Governance Project management team Meeting PMO Project Expediter Quản lý dự án Change management Quản lý danh mục Constraint OPM Project Manager Enterprise Environmental Factors Project Management Information System PMIS WPR Preventive Action Defect Repair Work Performance Information CCB Organizational Process Assets WPD Corrective Action Change Request project management financial sustainability WPI Work Performance Reports Change Management Change Control Board process group PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp