Các khóa học đã đăng ký

How I passed the PfMP exam on the first try - Nguyen Si Trieu Chau

Sharing from Mr. Nguyen Si Trieu Chau who has passed the PfMP exam on 12 September 2018 and become the first and only Vietnamese achieved the full package 3 certification including PMP, PgMP, PfMP. 

--------

Chia sẻ từ anh Nguyễn Sĩ Triều Châu vừa đạt được chứng chỉ PfMP vào ngày 12/09/2018 và trở thành người Việt Nam đầu tiên và duy nhất đạt được 3 chứng chỉ danh giá từ Viện Quản lý dự án Hoa Kỳ PMI bao gồm: Chứng chỉ Quản lý Danh mục chuyên nghiệp - PfMP, Chứng chỉ Quản lý Chương trình chuyên nghiệp - PgMP, Chứng chỉ Quản lý Dự án chuyên nghiệp - PMP.

Chau’s PfMP lessons learned - 12 Sep 2018:

I got PgMP on 31 May 2018, then I decided to go for PfMP. However I trained 8 project management classes in 3 months June, July and August so that I was not active in PfMP learning but only in application preparation. My steps:

1. Skimmed SPM3 & ECO 1 time in 3 weeks, then prepared the application and submitted the application in June

2. Prepared the ITTO table and artifacts list. And got the application approval in mid August (around 7 weeks long)

3. Learned Leithy Udemy course. I used this course as an audio flashcard when I travel everyday (although it is a video course)

4. Decided to take the exam on 12 Sep because I can block 10 days in my calendar for learning (there is our national holiday as well).

5. Read and took Ginger’s full test, reviewed and filled any gaps with ECO and SPM

6. Read and took Te Wu’s full test, reviewed and filled any gaps with ECO and SPM

7. Read and took Leithy’s full test, reviewed and filled any gaps with ECO and SPM

In the Exam, there are lots of questions relating to:

 • Key tools & techniques such as Elicitation, Capacity & Capability analysis, Quantitative & Qualitative analysis, WRST, PMIS, Prioritization, Component inventory, etc.
 • Sequence such as what happen when there is a change to organizational strategy, when there is a change to component
 • Sequence of inventory, categorization, priorization, optimization, balancing
  • Force fields, Efficient frontier …
  • ITTO
  • and lots of situational questions


Many thanks:

 • Leithy’s courses helped me to prepare the ITTO table well + audio flashcard to utilize my travel time
 • Ginger’s book helped me to pay attention to all details in the SPM, same as her PgMP book
 • Te Wu’s book
 • Sharings from Sridhar Peddisetty, Leithy, Irshad Wani, and others helped me to understand PfMP well.
 • Prasad, Ramani, Kailash, Olivier, etc. for the role model & motivation
 • My friends, colleagues and the most important is my wife who always supports me.

Nguyen Si Trieu Chau
LIMC, PfMP, PgMP, PMP, PMI-RMP, PMI-SP

-----------------------------

Bài học kinh nghiệm passed PfMP ngay lần thi đầu với kết quả cao nhất 5 Above Target - 12/09/2018:

Tôi passed PgMP vào 31/05/2018, sau đó tôi quyết định học lấy PfMP. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, tôi đang đào tạo 8 lớp quản lý dự án trong 3 tháng 6, 7 và 8 nên tôi không có thời gian để học PfMP mà chỉ đủ thời gian để làm hồ sơ.

Các bước của tôi như sau:

1. Đọc lướt SPM3 & ECO 1 lần trong 3 tuần, sau đó chuẩn bị đơn và nộp đơn vào tháng 6

2. Chuẩn bị bảng ITTO và danh sách hiện vật (artifacts list). Và nhận được sự chấp thuận của PMI vào giữa tháng 8 (khoảng 7 tuần chờ đợi)

3. Học khóa học Leithy trên Udemy. Tôi đã sử dụng khóa học này cho việc NGHE khi đi làm mỗi ngày (khoảng 20-30’) (mặc dù đây là khóa học video nhưng không có thời gian để xem video)

4. Quyết định tham gia kỳ thi vào ngày 12/9 vì tôi có thể chốt 10 ngày trong lịch làm việc của mình cho việc học PfMP (trùng với Quốc Khánh và cuối tuần)

5. Đọc và thực hiện bài kiểm tra đầy đủ của Ginger, Te Wu, Leithy, xem xét và lấp bất kỳ lỗ hổng kiến thức nào với ECO và SPM

Trong Bài kiểm tra, có rất nhiều câu hỏi liên quan đến:

 • Các công cụ và kỹ thuật như Phân tích năng lực và khả năng, Phân tích định lượng & định tính, WRST, PMIS, Ưu tiên, v.v.
 • Trình tự những gì xảy ra khi có thay đổi đối với chiến lược tổ chức, khi có thay đổi đối với thành phần.
 • Trình tự của tồn kho, phân loại, ưu tiên, tối ưu hóa, cân bằng
  • Force fields, Efficient frontier …
  • ITTO
  • và rất nhiều câu hỏi tình huống

Tôi gửi lời cám ơn đến:

 • Các khóa học của Leithy đã giúp tôi chuẩn bị bảng ITTO + flashcard âm thanh để tận dụng thời gian đi lại của tôi
 • Cuốn sách của Ginger đã giúp tôi chú ý đến mọi chi tiết trong SPM, giống như cuốn sách PgMP của bà ấy
 • Cuốn sách của Te Wu
 • Các chia sẻ từ Sridhar Peddisetty, Leithy, Irshad Wani, và những người khác đã giúp tôi hiểu rõ PfMP.
 • Prasad, Ramani, Kailash, Olivier, v.v. như là hình mẫu và tạo động lực
 • Bạn bè, đồng nghiệp và quan trọng nhất là vợ tôi đã luôn ủng hộ tôi trong suốt hành trình này. 

Nguyễn Sĩ Triều Châu
LIMC, PfMP, PgMP, PMP, PMI-RMP, PMI-SP


Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Đăng ký khóa Public
Chúng tôi hỗ trợ các học viên cá nhân đăng ký khóa học public
Đăng ký khóa Inhouse
Tư vấn về các nhu cầu đào tạo của doanh nghiệp
Đăng ký khóa online
1000PMPPROGRAM
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp