Outline chương trình luyện thi PMP 14 tuần

Atoha là trung tâm đào tạo uỷ quyền tiên phong tại Việt Nam hiện nay đủ năng lực triển khai đầy đủ 10 bộ chứng chỉ do PMI cấp, bao gồm: PfMP®, PgMP®, PMP®, PMI-ACP®, PMI-PBA®, PMI-RMP®, PMI-SP®, CAPM®, DASM, DASSM. 

Với kinh nghiệm triển khai hàng trăm khoá học và ôn luyện cho kỳ thi PMP®, đào tạo hàng ngàn học viên sở hữu chứng chỉ này, Atoha phát triển lộ trình học trong 14 tuần (~ 3,5 tháng) để giúp học viên ôn luyện hiệu quả hơn như bên dưới.

Để vượt qua kỳ thi PMP® maximum score on the first try, học viên cần dành 400-800 giờ đọc tài liệu, học kiến thức và ôn luyện các bài thi, trung bình sẽ mất 6 tháng đến 1 năm cho quá trình tự học, tuỳ thuộc vào vào khả năng đọc tiếng Anh, kinh nghiệm quản lý dự án theo chuẩn PMI, và khả năng học của từng học viên. 

Với kinh nghiệm triển khai hàng trăm khoá học và ôn luyện cho kỳ thi PMP®, đào tạo hàng ngàn học viên sở hữu chứng chỉ này, Atoha phát triển lộ trình học trong 14 tuần (~ 3,5 tháng), 1 buổi/tuần để giúp học viên ôn luyện hiệu quả hơn như sau:

Buổi

PMI Authorized PMP® Exam Prep   (PMP2023)

Tài liệu tham khảo

Bài tập

01

LESSON 1 - Business Environment (6 topics)

point Topic A: Foundation

point Topic B: Strategic Alignment

point Topic C: Project Benefits and Value

Topic A
- PGPG: Chương 1
- Agile Practice Guide: Chương 1
- PMBOK7th Standard: Chương 3

Topic B
- PGPG: Chương 2
- PMBOK7th Standard: The project Environment

Topic C
- PGPG: Chương 1

Tên bài test: Session 1

+ Practice Test 1

+ Practice Test 2

+ Practice Test 3

+ Practice Test 4

02

LESSON 1 - Business Environment (6 topics)

point Topic D: Organizational Culture and Change Management

point Topic E: Project Governance

point Topic F: Project Compliance

Topic D
- PMBOK7th Guide: Chương 4 (Mục 4.2.4)

Topic E
- PMBOK7th Standard: Chương 2 (Section 2.2 & Section 2.3)
- PGPG: Chương 2 (Section 2.3)

Topic F
- PMBOK7th Standard: Chương 3 (Section 3.1)

Tên bài test:

+ PMP 2023 - Mastery Builders: Lesson 1 - The Business Environment

+ Session 2: Practice Test 1

03

LESSON 2 - Start The Project (4 topics)

point Topic A: Identify and Engage Stakeholders

point Topic B: Form the Team

Topic A
- PGPG: Chương 4 (Section 4.2), Chương 5 (Section 5.24), Chương 6 (Section 6.10), Chương 7 (Section 7.12)
- PMBOK7th Standard: Chương 3 (Section 3.3)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Section 2.1)

Topic B
- PGPG: Chương 6 (Mục 6.4)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Section 2.2, Section 2.4 mục 2.4.3)
- PMBOK7th Standard: Chương 3 (Section 3.2)
- Agile Practice Guide: Chương 4

Tên bài test: Session 3

+ Practice Test 1

+ Practice Test 2

+ Practice Test 3

+ Practice Test 4

04

LESSON 2 - Start The Project (4 topics)

point Topic C: Build Shared Understanding

point Topic D: Determine Project Approach

Topic C
- PGPG: Chương 4 (Section 4.1)

Topic D
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Section 2.3)
- PGPG: Chương 1 (Mục 1.7)
- Agile Practice Guide: Chương 3, Chương 5 (Mục 5.2)

Tên bài test:

+ PMP 2023 - Mastery Builders: Lesson 2 - Start the Project

+ Session 4: Practice Test 1

05

LESSON 3 - Plan The Project (8 topics)

point Topic A: Planning Projects

point Topic B: Scope

Topic A
- PGPG: Chương 1 (Section 1.11)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Section 2.4)

Topic B
- PGPG: Chương 5 (Mục 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 7.3, 7.4)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Item 2.4.2.1, Mục 2.6)

Tên bài test: Session 5

+ Practice Test 1

+ Practice Test 2

+ Practice Test 3

+ Practice Test 4

 Review session

06 (*)

LESSON 3 - Plan The Project (8 topics)

point Topic C: Schedule

point Topic D: Resources

Topic C
- PGPG: Chương 5 (Mục 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10, 7.5)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Item 2.4.2.2, 2.4.2.3, 4.4.2)

Topic D
- PGPG: Chương 5 (5.15, 5.23)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Mục 2.4.5, 2.4.6, 2.5.5, 2.5.6)
- Agile Practice Guide: Chương 6 (Mục 6.3)

Tên bài testSession 6

+ Practice Test 1

+ Practice Test 2

+ Practice Test 3

+ Practice Test 4

+ Practice Test 5

+ Practice Test 6

+ Practice Test 7

07

LESSON 3 - Plan The Project (8 topics)

point Topic E: Budget

point Topic F: Risks

Topic E
- PGPG: Chương 5 (Mục 5.11, 5.12, 5.13)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Mục 2.4.2.4)

Topic F
- PGPG: Chương 2 (Mục 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 5.22)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Mục 2.8)

Tên bài testSession 7

+ Practice Test 1

+ Practice Test 2

+ Practice Test 3

+ Practice Test 4

+ Practice Test 5

08

LESSON 3 - Plan The Project (8 topics)

point Topic G: Quality

point Topic H: Integrate Plans

Topic G
- PGPG: Chương 5 (Mục 5.14)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Mục 2.6.3)

Topic H
- PGPG: Chương 5 (Mục 5.1)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Mục 2.4.9, 2.4.10, 2.4.11)

Tên bài test:

+ PMP 2023 - Mastery Builders: Lesson 3 - Plan the project

+ Session 8: Practice Test 1, Practice Test 2, Practice Test 3

09

LESSON 4 - Lead The Project Team (7 topics)

point Topic A: Craft Your Leadership Skills

point Topic B: Create a Collaborative Project Team Environment

point Topic C: Empower the Team

point Topic D: Support Team Member Performance

Topic A
- PGPG: Chương 3, Chương 6 (Mục 6.5)
- PMBOK7th Standard: Chương 3 (Mục 3.6)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Mục 2.2.5)

Topic B
- PMBOK7th Standard: Chương 3 (Mục 3.2)

Topic C
- PGPG: Chương 6 (Mục 6.5, 6.6)
- PMBOK7th Guide: Chương 4 ( Mục 4.2.3)

Topic D
- PGPG:Chương 6 (Mục 6.5, 6.6)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Mục 2.2)

Tên bài testSession 9

+ Practice Test 1

+ Practice Test 2

+ Practice Test 3

+ Practice Test 4

10

LESSON 4 - Lead The Project Team (7 topics)

point Topic E: Communicate and Collaborate with Stakeholders

point Topic F: Training, Coaching and Mentoring

point Topic G: Manage Conflict

Topic E
- PGPG: Chương 5 (5.17, 5.24), chương 6 (6.7, 6.10), chương 7 (7.9, 7.12)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Mục 2.1)

Topic F
- PGPG: Chương 10 (Toot & Technique: Training)

Topic G
- PGPG: Chương 10 (Tool & Technique: Conflict Management)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Mục 2.2.4.4 - Conflict Management); Chương 4 (Mục 4.2.7.1 - Conflict Model)

 

Tên bài test:

+ PMP 2023 - Mastery Builders: Lesson 4 - Lead The Project

+ Session 10: Practice Test 1, Practice Test 2, Practice Test 3, Practice Test 4

 Review session

11

LESSON 5 - Support  Project Team Performance (5 topics)

point Topic C: Evaluate Project Progress

Topic C
- PGPG: Chương 6 (6.3), Chương 7 (7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.10, 7.11)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Mục 2.7)
- Agile Practice Guide: Chương 5 (Mục 5.4)

Tên bài testSession 11

+ Practice Test 1

+ Practice Test 2

+ Practice Test 3

+ Practice Test 4

+ Practice Test 5

+ Practice Test 6

+ Practice Test 7

12

LESSON 5 - Support  Project Team Performance (5 topics)

point Topic A: Implement Ongoing Improvements

point Topic B: Support Performance

point Topic D: Manage Issues and Impediments

point Topic E: Manage Changes

Topic A:
- PMBOK7th Guide: Chương 3 (Mục 3.4.3.4)

Topic B: Support Performance
- PMBOK7th Guide: Chương 4 (Mục 4.2.6.2)

Topic D:
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (Mục 2.2.1.2)

Topic E
- PGPG: Chương 7 (7.2)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (2.4.7, 2.5.7), Chương 4 (4.2.4)

Tên bài test:

+ PMP 2023 - Mastery Builders: Lesson 5 - Support Project Team Performance

+ Session 12: Practice Test 1, Practice Test 2, Practice Test 3, Practice Test 4

13

LESSON 6 - Close The Project/Phase (3 topics)

point Topic A: Project/Phase Closure

point Topic B: Benefits Realization

point Topic C: Knowledge Transfer

Topic A
- PGPG: Chương 8

Topic B
- PGPG: Chương 1 (1.11, 1.12)

Topic C
- PGPG: Chương 6 (6.2)
- PMBOK7th Guide: Chương 2 (2.5.8)

Tên bài test:

+ PMP 2023 - Mastery Builders: Lesson 6 - Close The Project/Phase

+ Session 13: Practice Test 1, Practice Test 2

14

Test & RFG

All

Làm Minitest và Fulltest

 

Để học hiệu quả, học viên nên tự học 2-3 giờ/ngày để theo kịp tiến độ, theo hướng dẫn sau:

Trước ngày khai giảng: Học viên nên sắp xếp thời gian xem trước tổng quan các tài liệu, đồng thời nắm được các chủ đề kiến thức trọng tâm trong tài liệu, slide bài giảng đã được Atoha gửi trước đó.

Trước mỗi buổi học: Học viên đọc tài liệu PMP2023 và các tài liệu tham khảo được liệt kê trong Outline phía trên. (Cột thứ 2 và thứ 3)

Sau mỗi buổi học: Học viên làm bài tập tương ứng từng sessions tại hệ thống test của Atoha (Cột thứ 4). Đồng thời trả lời các câu hỏi mỗi ngày trong group lớp, và lấp mọi lỗ hổng kiến thức (RFG - Review & Fill Gaps) liên tục. 

 


Good things happen when you get involved with ATOHA!

Email: cs@atoha.com | ĐT: 028 6684 6687 | Hotline: 0707 666 866

 

Atoha tự hào đồng hành cùng các anh/chị/em trong cộng đồng quản lý dự án sở hữu các chứng chỉ từ PMI với kết quả top đầu thế giới, minh chứng số liệu như sau:

 Quý 1/2022 53 học viên Atoha pass PMI certifications (PMP®, PgMP®, PfMP®, PMI-ACP®, PMI-PBA®, PMI-RMP®) với kết quả xuất sắc.

 Quý 2/2022 50 học viên Atoha pass PMI certifications (PMP®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, CAPM®) với kết quả xuất sắc.

 Quý 3/2022 53 học viên Atoha pass PMI certifications (PMP®, PMI-ACP®, PgMP®, PMI-PBA®, PMI-RMP®, CAPM®) với kết quả xuất sắc.

 Quý 4/2022 102 học viên Atoha pass PMI certifications (PMP®, PMI-ACP®, PgMP®, PfMP®, PMI-PBA®, PMI-RMP®, CAPM®) với kết quả xuất sắc.

 Liên tiếp các tháng 11-12/2022 và các tháng 1-2-3-4-5-6-9-10/2023 kết quả pass PMP® của học viên Atoha duy trì trong top đầu thế giới.

Học viên Atoha liên tục thể hiện phong độ TOP ĐẦU THẾ GIỚI trong rất nhiều tháng liên tiếp. PMP Relative Student Performance so sánh kết quả của học viên Atoha vượt trội so với toàn thế giới.

 

Xem thêm PMP Guide 2023 - Hướng dẫn luyện thi PMP toàn diện


Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp