Các khóa học đã đăng ký

So sánh Accuracy vs Precision trong bài thi PMP®

Trong Quản lý chất lượng dự án của kỳ thi PMP®, khái niệm về độ chính xác “Accuracy” và độ chính xác “Precision” là một trong những khái niệm dễ nhầm lẫn nhất [một cặp thuật ngữ quan trọng không kém khác trong quản lý chất lượng là “Quality” (chất lượng) vs “Grade” (cấp độ)]


Bạn cần hiểu hai thuật ngữ quản lý chất lượng này (Accuracy vs Precision) để hiểu khái niệm quản lý chất lượng tốt hơn, vì chúng thường được hiểu sai là cùng nghĩa với nhau.


Độ chính xác Accuracy là gì?

Độ chính xác Accuracy được định nghĩa là cách các giá trị đo gần với giá trị đích.

Bạn nên hiểu khi ai đó nói rằng các phép đo là chính xác cao (High Accuracy) thì các phép đo đó rất gần với giá trị đích; tương tự như việc kết quả bắn các mũi tên gần hồng tâm thì sẽ gọi là có độ chính xác cao (High Accuracy) dù kết quả ở vị trí phía Đông, Tây, Nam, hay Bắc so với hồng tâm. Sự phân tán trong các kết quả đo không quan trọng ở đây, miễn sao vẫn gần với giá trị đích thì gọi là High Accuracy. Sự phân tán của các phép đo chính xác cao (High Accuracy) có thể tạo ra nhóm các kết quả đo xa nhau, hoặc dày đặc gần nhau.

Ví dụ mục tiêu tạo ra 999 thanh kim loại dài 100cm, và các lần đo có kết quả như sau:

 • Thanh 1: 101cm
 • Thanh 2: 98cm
 • Thanh 3: 102cm
 • Thanh 4: 100cm
 • Thanh 5: 99 cm

Bạn có thể thấy rằng tất cả các phép đo rất gần với chiều dài mục tiêu của thanh kim loại là 100cm (chỉ chênh lệch tối đa 2% so với mục tiêu trong cả 5 kết quả đo). Ngoài ra, bạn có thể thấy rằng mặc dù các giá trị đo gần với giá trị đích, chúng không gần nhau mà bị phân tán cao (từ 98cm đến 102cm).

Vì vậy, bạn có thể nói rằng các phép đo này là High Accuracy.


Độ chính xác Precision là gì?

Độ chính xác Precision là khi các giá trị của các phép đo lặp lại được nhóm lại gần nhau và có độ phân tán thấp.

High Precision không có nghĩa là các phép đo gần với giá trị đích, nó chỉ có nghĩa là các phép đo chỉ gần nhau và chúng có thể gần hoặc không gần giá trị đích.

Precision là về cách các giá trị đo gần nhau. Các phép đo được cho là có độ chính xác cao (High Precision) nếu có ít sự phân tán.

Ví dụ tiếp tục với mục tiêu tạo ra 999 thanh kim loại dài 100cm, và các lần đo có kết quả như sau:

 • Thanh 1: 107cm
 • Thanh 2: 106cm
 • Thanh 3: 106.9cm
 • Thanh 4: 106.5cm
 • Thanh 5: 106.3 cm

Bạn sẽ nhận thấy rằng mặc dù các phép đo này không gần với mục tiêu 100cm, nhưng kết quả các phép đo này rất gần với nhau; có rất ít sự khác biệt trong các phép đo giữa chúng, vì vậy bạn có thể nói rằng sự phân tán là rất nhỏ. Và trong trường hợp này, bạn sẽ nói rằng các phép đo là High Precision.

Độ chính xác Precision là thước đo sự thay đổi giữa các giá trị đo được.


Sự khác biệt giữa Accuracy vs Precision? Accuracy vs Precision cái nào quan trọng hơn?

 • Dữ liệu High Accuracy cần rất gần với giá trị đích. Trong khi dữ liệu High Precision không cần phải gần với giá trị đích mà chỉ cần gần nhau.
 • Đối với mục đích chất lượng, Accuracy là mong muốn trong khi Precision thì không nhất thiết.
 • Accuracy và Precision là không phụ thuộc nhau
 • Một phép đo là đủ để biết độ chính xác Accuracy; tuy nhiên cần nhiều phép đo để biết độ chính xác Precision.
 • Accuracy được định nghĩa là cách các giá trị đo gần với giá trị đích. Precision là khi các giá trị của các phép đo lặp lại được nhóm lại gần nhau và có độ phân tán thấp.


Tóm lại

Accuracy và Precision là hai thuật ngữ khác nhau trong quản lý chất lượng.

Accuracy là cần thiết trong kiểm soát chất lượng. Điều này là bởi vì, nếu đạt High Accuracy, tất cả dữ liệu gần với giá trị thực tế mong muốn là dấu hiệu cho thấy các giao phẩm có chất lượng phù hợp. Tuy nhiên, nếu các phép đo cũng High Precision thì đó là tốt nhất vì trong trường hợp này, các phép đo gần nhau và gần với giá trị đích.


Xem thêm

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP®

So sánh Quality và GradeCũ hơn Mới hơn


Từ khóa

PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp