Các khóa học đã đăng ký

Tài liệu Yêu cầu là gì? Requirements documentation là gì?

Requirements documentation (Tài liệu Yêu cầu) là 1 đầu ra quan trọng của quy trình Collect Requirements.


Tài liệu Yêu cầu (Requirements documentation) trong Quản lý dự án mô tả cách từng yêu cầu cá nhân đáp ứng nhu cầu kinh doanh cho dự án. Các yêu cầu có thể bắt đầu ở mức cao (ở trong Project Charter) và ngày càng chi tiết hơn khi có nhiều thông tin hơn về các yêu cầu được biết đến. Trước khi được cơ sở hóa (baseline), các yêu cầu cần phải rõ ràng (có thể đo lường và kiểm tra được), có thể truy nguyên, đầy đủ, nhất quán và được chấp nhận bởi các bên liên quan chính. Định dạng của tài liệu yêu cầu có thể bao gồm từ một tài liệu đơn giản liệt kê tất cả các yêu cầu được phân loại theo các bên liên quan và mức độ ưu tiên, đến các hình thức phức tạp hơn có chứa một bản tóm tắt, mô tả chi tiết và tệp đính kèm.

Các loại Requirements documentation khác nhau

Nhiều tổ chức phân loại các yêu cầu thành các loại khác nhau, chẳng hạn như các yêu cầu về giải pháp kinh doanh và kỹ thuật. Các yêu cầu về giải pháp kinh doanh đề cập đến nhu cầu của các bên liên quan và các yêu cầu về giải pháp kỹ thuật là cách các nhu cầu đó sẽ được thực hiện. Các yêu cầu có thể được nhóm thành các phân loại cho phép tinh chỉnh và làm chi tiết hơn nữa khi các yêu cầu được xây dựng. Những phân loại này bao gồm:

- Yêu cầu kinh doanh. Chúng mô tả các nhu cầu cấp cao của toàn bộ tổ chức, chẳng hạn như các vấn đề hoặc cơ hội kinh doanh và lý do tại sao một dự án đã được thực hiện.

- Yêu cầu của các bên liên quan. Chúng mô tả nhu cầu của một bên liên quan hoặc nhóm các bên liên quan.

- Yêu cầu giải pháp. Chúng mô tả các tính năng, chức năng và đặc điểm của sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả sẽ đáp ứng các yêu cầu của doanh nghiệp và các bên liên quan. Yêu cầu giải pháp được phân loại tiếp thành các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng:

* Yêu cầu chức năng. Các yêu cầu chức năng mô tả các hành vi của sản phẩm. Ví dụ bao gồm các hành động, quy trình, dữ liệu và tương tác mà sản phẩm nên thực hiện.

* Yêu cầu phi chức năng. Các yêu cầu phi chức năng bổ sung các yêu cầu chức năng và mô tả các điều kiện hoặc phẩm chất môi trường cần thiết để sản phẩm có hiệu quả. Ví dụ bao gồm: độ tin cậy, bảo mật, hiệu suất, an toàn, mức độ dịch vụ, khả năng hỗ trợ, duy trì/thanh lọc, …

- Yêu cầu chuyển đổi và sẵn sàng. Chúng mô tả các khả năng tạm thời, chẳng hạn như các yêu cầu đào tạo và chuyển đổi dữ liệu, cần thiết để chuyển từ trạng thái hiện tại (“as-is” state) sang trạng thái tương lai mong muốn (“to-be” state).

- Yêu cầu dự án. Chúng mô tả các hành động, quy trình hoặc các điều kiện khác mà dự án cần đáp ứng. Ví dụ bao gồm các mốc thời gian, nghĩa vụ hợp đồng, các ràng buộc,…

- Yêu cầu chất lượng. Chúng là những điều kiện hoặc tiêu chí cần thiết để xác nhận hoàn thành thành công một giao phẩm dự án hoặc thực hiện các yêu cầu khác của dự án. Ví dụ bao gồm kiểm tra, chứng nhận, xác nhận,…


Xem thêm

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP®

Project Charter là gì?

What is Project Management Plan? - Kế hoạch Quản lý dự án là gì?
Cũ hơn Mới hơn


Từ khóa

PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management Program Management Professional PMP application Đào tạo PMP Portfolio Management Quản lý dự án chuyên nghiệp Waterfall Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp WPR Stakeholder Preventive Action PMI Project team Project Management Defect Repair CCB Project Charter Work Performance Information Quản lý chương trình chuyên nghiệp NASA 100 rules Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE PMP 1000PMPPROGRAM PgMP Mentoring PMIS CAPM Project Management Office Quản lý dự án thực hành Procurement KPIs Sponsor Quality assurance WPD AI Organizational Process Assets Practical Project Management Kick-off meeting PMO Value Ring Quản lý chương trình financial sustainability Project Coordinator Change Request EEF OPA Work Performance Data Governance Procurement Corrective Action Procurement Competencies Quản trị dự án project management Enterprise Environmental Factors Organizational structure Walkthrough Project management team Overhead Cost Project Management Information System Initiating PMO Quality control Lịch thi PMP Project Expediter Project Governance Chuỗi cung ứng Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Work Performance Reports Change Management Assumption Expert judgment Change Control Board Meeting Quản lý danh mục process group Quản lý dự án WPI OPM Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint PPM Program Management PMI Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Project Management 1000PMPPROGRAM Quản lý chương trình chuyên nghiệp AI Quản lý chương trình PMO Value Ring EEF OPA Governance Enterprise Environmental Factors Quality control Project Management Information System Initiating PMIS Program Management Professional Kick-off meeting Chuỗi cung ứng Procurement KPIs Đào tạo PMP Portfolio Management Quality assurance Waterfall PMP application WPR Project Charter Preventive Action Quản lý dự án chuyên nghiệp Defect Repair Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CCB Stakeholder Project team PMP PgMP Mentoring Work Performance Information Project Management Office NASA 100 rules CAPM Organizational Process Assets Quản lý dự án thực hành financial sustainability Practical Project Management Sponsor WPD Change Request Project Coordinator Quản trị dự án Work Performance Data Organizational structure Project management team Procurement Lịch thi PMP Procurement Competencies Corrective Action Đào tạo Quản lý dự án project management 1000PMP Walkthrough Đào tạo Quản lý dự án thực hành Overhead Cost Assumption Work Performance Reports Expert judgment Meeting WPI Project Governance PMO Project Expediter Change Management Change Control Board process group Quản lý danh mục OPM Quản lý dự án Project Manager Change management Constraint

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp