Các khóa học đã đăng ký

Sự khác nhau giữa Project Expediter và Project Coordinator

Theo định nghĩa của Rita Mulcahy's PMP®Exam Prep - Ninth Edition thì:

- Project Expediter acts primarily as a staff assistant and communications coor­dinator. The expediter cannot personally make or enforce decisions.

- Project Coordinator is similar to the project expediter, except the coordinator has some authority and power to make decisions, and reports to a higher-level manager. (1)

Khi bạn là Giám đốc dự án (project manager) làm việc trong một tổ chức mang tính dự án (projectized) hoặc tổ chức ma trận mạnh (strong matrix), bạn có quyền rất lớn để quyết định và sử dụng nguồn lực.

Đôi khi bạn có thể làm việc trong các loại tổ chức khác như tổ chức ma trận cân bằng (balanced matrix), khi đó bạn có thể phải yêu cầu các nguồn lực bạn cần cho dự án.

Điều gì xảy ra nếu bạn đang làm việc trong một tổ chức ma trận yếu (weak matrix) hoặc mang tính chức năng (functional)?

Trong trường hợp này, thẩm quyền của bạn bị giảm thêm, và công việc của bạn (dù có thể có tên chức danh là Giám đốc dự án) có thể là Điều phối viên dự án (project coordinator) hoặc Người xúc tiến dự án (project expetiter).

Điều phối viên dự án hoặc Người xúc tiến dự án có thể làm việc trong một tổ chức mang tính dự án hoặc ma trận mạnh​​. Tuy nhiên, trong trường hợp này, họ thường báo cáo cho Giám đốc dự án hoặc ban quản lý và quyền hạn của họ sẽ vô cùng hạn chế.


Trong một tổ chức ma trận yếu (weak matrix):

- Project Expediter (Người xúc tiến dự án) hoạt động chủ yếu như một nhân viên trợ lý và điều phối viên truyền thông. Người xúc tiến dự án không thể đích thân đưa ra hoặc thực thi các quyết định.

- Project Coordinator (Điều phối viên dự án) tương tự như Người xúc tiến dự án, ngoại trừ việc Điều phối viên dự án có một số quyền để đưa ra quyết định, và báo cáo cho người quản lý cấp cao hơn.


Project Expediter (Người xúc tiến dự án)

Người xúc tiến dự án hoạt động chủ yếu như một nhân viên trợ lý và điều phối viên truyền thông. Người xúc tiến dự án không thể đích thân đưa ra hoặc thực thi các quyết định.

Bạn có thể tìm thấy Người xúc tiến dự án trong một tổ chức ma trận yếu (weak matrix) hoặc mang tính chức năng (functional).

Một Người xúc tiến dự án có thể truyền thông về tiến độ dự án, ngân sách dự án, được tham gia thảo luận với các bên liên quan khác nhau và có thể cung cấp đầu vào trong quá trình ra quyết định. Sau khi quyết định được đưa ra (Người xúc tiến dự án không thể đích thân đưa ra), họ sẽ truyền thông tương tự với tất cả các bên liên quan.

Nói ngắn gọn, Người xúc tiến dự án là để hỗ trợ truyền thông.

Trong các dự án lớn, Người xúc tiến dự án báo cáo cho Giám đốc dự án, họ có thể quản lý hậu cần và quản lý vật liệu cho dự án. Họ sẽ liên lạc với các nhà thầu hoặc nhà cung cấp để đảm bảo cung cấp vật liệu kịp thời.Project Coordinator (Điều phối viên dự án)

Điều phối viên dự án có quyền đưa ra một số quyết định, có một số thẩm quyền và báo cáo cho người quản lý cấp cao hơn.

Hầu hết thời gian, vai trò của Điều phối viên dự án giống như Người xúc tiến dự án, nhưng họ có thể có một số quyền đối với quá trình ra quyết định.

Trong các dự án lớn, Điều phối viên dự án báo cáo cho Giám đốc dự án, họ có thể giúp theo dõi và kiểm soát tiến độ dự án.Sự khác nhau giữa Project Expediter (Người xúc tiến dự án) và Project Coordinator (Điều phối viên dự án)

Người xúc tiến dự án có thẩm quyền cực kỳ thấp hoặc không có bất kỳ quyền lực nào, trong khi đó Điều phối viên dự án có một số quyền lực về mặt nguồn lực dự án và trong quá trình ra quyết định.

Trong các dự án lớn, Người xúc tiến dự án chủ yếu liên quan đến hậu cần và liên lạc với các nhà cung cấp để cung cấp vật liệu kịp thời. Trong khi đó, Điều phối viên dự án giúp Giám đốc dự án kiểm soát các vấn đề liên quan đến dự án.


Mức độ thẩm quyền tăng dần từ trên xuống dưới:

  • Project Expediter
  • Project Coordinator
  • Project Manager


Tóm lược:

Sự thật KHÔNG PHẢI LÀ Người xúc tiến dự án chỉ tồn tại ở tổ chức mang tính chức năng và Điều phối viên dự án chỉ tồn tại ở tổ chức ma trận yếu. Cả hai đều có thể tồn tại trong một tổ chức ma trận mạnh hoặc tổ chức mang tính dự án, tuy nhiên trong trường hợp này, cả hai sẽ báo cáo cho Giám đốc dự án. Người xúc tiến dự án có thể giúp việc điều phối truyền thông, còn Điều phối viên giúp việc quản lý dự án.


Nguồn:

(1) Rita Mulcahy's PMP®Exam Prep - Ninth Edition


Xem thêm:

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP

Organizational structureCũ hơn Mới hơn


Từ khóa

Project Management Professional Quản lý chương trình chuyên nghiệp ĐÀO TẠO IN-HOUSE AI 1000PMPPROGRAM PPM PMO Value Ring Quản lý chương trình OPA Program Management Governance PMI Project Management Program Management Professional PMP application EEF Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CAPM Stakeholder Waterfall Quản lý dự án thực hành PMP Practical Project Management Project team Sponsor PgMP Mentoring Project Management Office Project Coordinator Work Performance Data Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản trị dự án Đào tạo Quản lý dự án thực hành Assumption Organizational structure Expert judgment Project Governance Project management team Meeting PMO Project Expediter Quản lý dự án Change management Quản lý danh mục Constraint OPM Project Manager Enterprise Environmental Factors Project Management Information System PMIS WPR Preventive Action Defect Repair Work Performance Information CCB Organizational Process Assets WPD Corrective Action Change Request project management financial sustainability WPI Work Performance Reports Change Management Change Control Board process group Project Management Professional Quản lý chương trình chuyên nghiệp ĐÀO TẠO IN-HOUSE AI 1000PMPPROGRAM PPM PMO Value Ring Quản lý chương trình OPA Program Management Governance PMI Project Management Program Management Professional PMP application EEF Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CAPM Stakeholder Waterfall Quản lý dự án thực hành PMP Practical Project Management Project team Sponsor PgMP Mentoring Project Management Office Project Coordinator Work Performance Data Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản trị dự án Đào tạo Quản lý dự án thực hành Assumption Organizational structure Expert judgment Project Governance Project management team Meeting PMO Project Expediter Quản lý dự án Change management Quản lý danh mục Constraint OPM Project Manager Enterprise Environmental Factors Project Management Information System PMIS WPR Preventive Action Defect Repair Work Performance Information CCB Organizational Process Assets WPD Corrective Action Change Request project management financial sustainability WPI Work Performance Reports Change Management Change Control Board process group Project Management Professional Quản lý chương trình chuyên nghiệp ĐÀO TẠO IN-HOUSE AI 1000PMPPROGRAM PPM PMO Value Ring Quản lý chương trình OPA Program Management Governance PMI Project Management Program Management Professional PMP application EEF Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CAPM Stakeholder Waterfall Quản lý dự án thực hành PMP Practical Project Management Project team Sponsor PgMP Mentoring Project Management Office Project Coordinator Work Performance Data Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản trị dự án Đào tạo Quản lý dự án thực hành Assumption Organizational structure Expert judgment Project Governance Project management team Meeting PMO Project Expediter Quản lý dự án Change management Quản lý danh mục Constraint OPM Project Manager Enterprise Environmental Factors Project Management Information System PMIS WPR Preventive Action Defect Repair Work Performance Information CCB Organizational Process Assets WPD Corrective Action Change Request project management financial sustainability WPI Work Performance Reports Change Management Change Control Board process group Project Management Professional Quản lý chương trình chuyên nghiệp ĐÀO TẠO IN-HOUSE AI 1000PMPPROGRAM PPM PMO Value Ring Quản lý chương trình OPA Program Management Governance PMI Project Management Program Management Professional PMP application EEF Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CAPM Stakeholder Waterfall Quản lý dự án thực hành PMP Practical Project Management Project team Sponsor PgMP Mentoring Project Management Office Project Coordinator Work Performance Data Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản trị dự án Đào tạo Quản lý dự án thực hành Assumption Organizational structure Expert judgment Project Governance Project management team Meeting PMO Project Expediter Quản lý dự án Change management Quản lý danh mục Constraint OPM Project Manager Enterprise Environmental Factors Project Management Information System PMIS WPR Preventive Action Defect Repair Work Performance Information CCB Organizational Process Assets WPD Corrective Action Change Request project management financial sustainability WPI Work Performance Reports Change Management Change Control Board process group PPM Program Management Program Management Professional PMI Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Project Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp Stakeholder Quản lý chương trình chuyên nghiệp Portfolio Management AI Project team Quản lý chương trình Work Performance Information PMP Waterfall PMIS CAPM Quản lý dự án thực hành PgMP Mentoring EEF Project Management Office Project Management Professional ĐÀO TẠO IN-HOUSE Enterprise Environmental Factors Sponsor WPD 1000PMPPROGRAM Project Management Information System Change Request PMO Value Ring Practical Project Management OPA Organizational Process Assets Governance Lịch thi PMP financial sustainability Project Coordinator Đào tạo Quản lý dự án Work Performance Data 1000PMP Đào tạo Quản lý dự án thực hành Corrective Action PMO Assumption project management Expert judgment Meeting Project Expediter WPI Project Governance PMP application Change Control Board process group Quản trị dự án Quản lý danh mục Preventive Action Quản lý dự án Defect Repair OPM CCB Change management Project Manager Organizational structure Constraint Project management team Work Performance Reports Change Management WPR Project Management Professional Quản lý chương trình chuyên nghiệp ĐÀO TẠO IN-HOUSE AI 1000PMPPROGRAM PPM PMO Value Ring Quản lý chương trình OPA Program Management Governance PMI Project Management Program Management Professional PMP application EEF Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CAPM Stakeholder Waterfall Quản lý dự án thực hành PMP Practical Project Management Project team Sponsor PgMP Mentoring Project Management Office Project Coordinator Work Performance Data Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản trị dự án Đào tạo Quản lý dự án thực hành Assumption Organizational structure Expert judgment Project Governance Project management team Meeting PMO Project Expediter Quản lý dự án Change management Quản lý danh mục Constraint OPM Project Manager Enterprise Environmental Factors Project Management Information System PMIS WPR Preventive Action Defect Repair Work Performance Information CCB Organizational Process Assets WPD Corrective Action Change Request project management financial sustainability WPI Work Performance Reports Change Management Change Control Board process group Project Management Professional Quản lý chương trình chuyên nghiệp ĐÀO TẠO IN-HOUSE AI 1000PMPPROGRAM PPM PMO Value Ring Quản lý chương trình OPA Program Management Governance PMI Project Management Program Management Professional PMP application EEF Đào tạo PMP Quản lý dự án chuyên nghiệp Portfolio Management Đào tạo Quản lý dự án chuyên nghiệp CAPM Stakeholder Waterfall Quản lý dự án thực hành PMP Practical Project Management Project team Sponsor PgMP Mentoring Project Management Office Project Coordinator Work Performance Data Lịch thi PMP Đào tạo Quản lý dự án 1000PMP Quản trị dự án Đào tạo Quản lý dự án thực hành Assumption Organizational structure Expert judgment Project Governance Project management team Meeting PMO Project Expediter Quản lý dự án Change management Quản lý danh mục Constraint OPM Project Manager Enterprise Environmental Factors Project Management Information System PMIS WPR Preventive Action Defect Repair Work Performance Information CCB Organizational Process Assets WPD Corrective Action Change Request project management financial sustainability WPI Work Performance Reports Change Management Change Control Board process group

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo 555 USD/học viên. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

“Một số khách hàng tiêu biểu giảng viên chúng tôi đã triển khai như: GE, Apave, Square Group, GEA, Heineken, Sonion, Vinamilk, Mobifone, VNPT, Vascara, Lazada, Suntory Pepsico, VNT19, BIDV, PVcombank, Vietinbank, FECON, Harvey Nash, NTU, FPT, RHDHV, Nestle, Hoa Binh, Coteccons, Cofico,.."

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp