PMP ECO 2021 - Nội dung bài kiểm tra PMP® MỚI (Updated PMP® Exam Content Outline)

PMP ECO (Exam Content Outline) là khung đề thi PMP mà mọi câu hỏi thi PMP đều cần tuân thủ. Kỳ thi PMP sẽ thay đổi theo thông báo mới nhất từ PMI, với chi tiết Nội dung bài kiểm tra PMP mới nhất (Updated PMP Exam Content Outline - ECO) ở bên dưới. Nội dung PMP ECO 2021 mới này sẽ được áp dụng cho kỳ thi PMP mới từ 02/01/2021 và các tài liệu luyện thi PMP đều cần tuân thủ và phù hợp với khung đề thi PMP 2021 này.

Xem thêm 10 Tài liệu PMP (Project Management Professional)® cho kỳ thi PMP® từ 02/01/2021 được PMI khuyến nghị.

Viện Quản lý Dự án Hoa Kỳ (PMI) cung cấp các chứng chỉ chuyên nghiệp cho các nhà quản lý dự án, trong đó nổi tiếng nhất hiện nay là PMP®. Quy trình phát triển các kỳ thi chứng chỉ chuyên nghiệp của PMI khác với các quy trình phát triển các kỳ thi chứng chỉ quản lý dự án khác. PMI điều chỉnh quy trình của họ tuân thủ với các phương pháp tốt nhất trong ngành, chẳng hạn như các phương pháp được tìm thấy trong Tiêu chuẩn về Kiểm tra Tâm lý và Giáo dục (Standards for Educational and Psychological Testing). Chứng chỉ PMP® cũng được công nhận dựa trên tiêu chuẩn quốc tế ISO 17024.

Một thành phần quan trọng của quy trình này là PMI được hướng dẫn sử dụng Nghiên cứu phân định vai trò (RDS - Role Delineation Study) hoặc Phân tích nhiệm vụ công việc (JTA - Job Task Analysis) làm cơ sở cho việc tạo ra kỳ thi. Quy trình này sử dụng kiến ​​thức và hướng dẫn theo định-hướng-nhiệm-vụ để đánh giá năng lực của người hành nghề quản lý dự án, đồng thời xác định mức độ quan trọng và tần suất của từng lĩnh vực kiến ​​thức, nhiệm vụ và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc quản lý dự án đối với nhiều ngành nghề.

Trong bản cập nhật PMP ECO 2021, PMI đã thực hiện một nghiên cứu thị trường Phân tích Thực hành Toàn cầu (Global Practice Analysis), nghiên cứu này đưa ra một số xu hướng trong nghề quản lý dự án mà trước đây chưa được đề cập trong kỳ thi PMP. Những xu hướng này được sử dụng làm đầu vào cho JTA và đảm bảo tính hợp lệ và phù hợp của kỳ thi PMP. Việc xác nhận này đảm bảo kết quả của kỳ thi PMP có thể đo lường và đánh giá một cách thích hợp nhất các kiến ​​thức và kỹ năng cần thiết để một người hành nghề quản lý dự án có thể quản lý dự án tốt. Do đó, JTA đảm bảo rằng mỗi bài kiểm tra PMP đo lường tất cả các yếu tố của nghiệp vụ quản lý dự án trong điều kiện thực tế.

Người có chứng chỉ PMP có thể tự tin rằng chứng chỉ chuyên môn của họ đã được phát triển theo các thực tiễn tốt nhất về phát triển bài kiểm tra và dựa trên đầu vào từ những người hành nghề quản lý dự án thực tế.

Kỳ thi PMP là một phần quan trọng của các hoạt động dẫn đến việc đạt được chứng chỉ PMP (bên cạnh đó còn có việc thỏa mãn các yêu cầu và hoàn thiện hồ sơ thi), do đó bắt buộc kỳ thi PMP phải phản ánh chính xác các hoạt động của người hành nghề quản lý dự án. Tất cả các câu hỏi trong bài kiểm tra đã được viết và xem xét rộng rãi bởi những người có chứng chỉ PMP và được theo dõi bởi ít nhất 2 chuyên gia học thuật khác. Những câu hỏi này được ánh xạ dựa trên Đề cương Nội dung Kỳ thi PMP (PMP ECO 2021) để đảm bảo rằng các câu hỏi luôn tuân thủ ECO.

PMI sử dụng Giải pháp Kiểm tra Alpine (Alpine Testing Solutions) để phát triển PMP ECO. Giải pháp Kiểm tra Alpine cung cấp các giải pháp đo lường tâm lý, phát triển kiểm tra và quản lý chứng chỉ cho các chương trình giáo dục và chứng chỉ chuyên nghiệp.

Cuối cùng, có sự khác biệt rất đáng kể giữa PMP ECO 2021 và PMBOK 6th edition. Mặc dù có một số điểm chung, điều quan trọng cần lưu ý là lực lượng tình nguyện viên tham gia vào RDS không bị ràng buộc bởi Hướng dẫn PMBOK®. Các thành viên nhóm này được giao nhiệm vụ vạch ra các nhiệm vụ công việc quan trọng mà một người hành nghề quản lý dự án cần thực hiện dựa trên kinh nghiệm thực tiễn và nguồn lực thích hợp của họ.

 

Kỳ thi PMP 2021 sẽ khác biệt thế nào?

Kỳ thi PMP 2021 sẽ thay đổi theo thông báo mới nhất từ PMI, bao gồm 3 Domains:

1. PEOPLE (CON NGƯỜI) - nhấn mạnh các kỹ năng và hoạt động liên quan đến việc lãnh đạo một nhóm dự án hiệu quả
2. PROCESS (QUY TRÌNH) - củng cố các khía cạnh kỹ thuật trong việc quản lý dự án
3. BUSINESS ENVIRONMENT (MÔI TRƯỜNG KINH DOANH) - nêu bật sự kết nối giữa các dự án và chiến lược tổ chức

 

Chi tiết Nội dung bài kiểm tra PMP mới nhất

Domain

Percentage of Items on Test

I. People

42%

II. Process

50%

III. Business Environment

8%

Total

100%

 

Cấu trúc PMP ECO 2021 sẽ bao gồm?

 • Domain (Miền): Được định nghĩa là lĩnh vực kiến thức cấp cao (high-level knowledge area) cần thiết cho việc thực hành quản lý dự án.
 • Task (Nhiệm vụ): Các trách nhiệm cơ bản của người quản lý dự án trong từng Domain.
 • Enabler (Trình kích hoạt): Ví dụ minh họa về công việc liên quan đến Task. Xin lưu ý rằng các Enabler không có nghĩa là một danh sách đầy đủ mà chỉ là cung cấp một vài ví dụ để giúp chứng minh những gì Task bao gồm.

Ví dụ:

 • Task statement: Manage conflict
 • Enablers:
  • Interpret the source and stage of the conflict
  • Analyze the context for the conflict
  • Evaluate/recommend/reconcile the appropriate conflict resolution solution

 

Domain I People - 42%
Task 1Manage conflict
- Interpret the source and stage of the conflict
- Analyze the context for the conflict
- Evaluate/recommend/reconcile the appropriate conflict resolution solution
Task 2Lead a team
- Set a clear vision and mission
- Support diversity and inclusion (e.g., behavior types, thought process)
- Value servant leadership (e.g., relate the tenets of servant leadership to the team)
- Determine an appropriate leadership style (e.g., directive, collaborative)
- Inspire, motivate, and influence team members/stakeholders (e.g., team contract, social contract, reward system)
- Analyze team members and stakeholders’ influence
- Distinguish various options to lead various team members and stakeholders
Task 3Support team performance
- Appraise team member performance against key performance indicators
- Support and recognize team member growth and development
- Determine appropriate feedback approach
- Verify performance improvements
Task 4Empower team members and stakeholders
- Organize around team strengths
- Support team task accountability
- Evaluate demonstration of task accountability
- Determine and bestow level(s) of decision-making authority
Task 5Ensure team members/stakeholders are adequately trained
- Determine required competencies and elements of training
- Determine training options based on training needs
- Allocate resources for training
- Measure training outcomes
Task 6Build a team
- Appraise stakeholder skills
- Deduce project resource requirements
- Continuously assess and refresh team skills to meet project needs
- Maintain team and knowledge transfer
Task 7Address and remove impediments, obstacles, and blockers for the team
- Determine critical impediments, obstacles, and blockers for the team
- Prioritize critical impediments, obstacles, and blockers for the team
- Use network to implement solutions to remove impediments, obstacles, and blockers for the team
- Re-assess continually to ensure impediments, obstacles, and blockers for the team are being addressed
Task 8Negotiate project agreements
- Analyze the bounds of the negotiations for agreement
- Assess priorities and determine ultimate objective(s)
- Verify objective(s) of the project agreement is met
- Participate in agreement negotiations
- Determine a negotiation strategy
Task 9Collaborate with stakeholders
- Evaluate engagement needs for stakeholders
- Optimize alignment between stakeholder needs, expectations, and project objectives
- Build trust and influence stakeholders to accomplish project objectives
Task 10Build shared understanding
- Break down situation to identify the root cause of a misunderstanding
- Survey all necessary parties to reach consensus
- Support outcome of parties' agreement
- Investigate potential misunderstandings
Task 11Engage and support virtual teams
- Examine virtual team member needs (e.g., environment, geography, culture, global, etc.)
- Investigate alternatives (e.g., communication tools, colocation) for virtual team member engagement
- Implement options for virtual team member engagement
- Continually evaluate effectiveness of virtual team member engagement
Task 12Define team ground rules
- Communicate organizational principles with team and external stakeholders
- Establish an environment that fosters adherence to the ground rules
- Manage and rectify ground rule violations
Task 13Mentor relevant stakeholders
- Allocate the time to mentoring
- Recognize and act on mentoring opportunities
Task 14Promote team performance through the application of emotional intelligence
- Assess behavior through the use of personality indicators
- Analyze personality indicators and adjust to the emotional needs of key project stakeholders
  
Domain IIProcess - 50%
Task 1Execute project with the urgency required to deliver business value
- Assess opportunities to deliver value incrementally
- Examine the business value throughout the project
- Support the team to subdivide project tasks as necessary to find the minimum viable product
Task 2Manage communications
- Analyze communication needs of all stakeholders
- Determine communication methods, channels, frequency, and level of detail for all stakeholders
- Communicate project information and updates effectively
- Confirm communication is understood and feedback is received
Task 3Assess and manage risks
- Determine risk management options
- Iteratively assess and prioritize risks
Task 4Engage stakeholders
- Analyze stakeholders (e.g., power interest grid, influence, impact)
- Categorize stakeholders
- Engage stakeholders by category
- Develop, execute, and validate a strategy for stakeholder engagement
Task 5Plan and manage budget and resources
- Estimate budgetary needs based on the scope of the project and lessons learned from past projects
- Anticipate future budget challenges
- Monitor budget variations and work with governance process to adjust as necessary
- Plan and manage resources
Task 6Plan and manage schedule
- Estimate project tasks (milestones, dependencies, story points)
- Utilize benchmarks and historical data
- Prepare schedule based on methodology
- Measure ongoing progress based on methodology
- Modify schedule, as needed, based on methodology
- Coordinate with other projects and other operations
Task 7Plan and manage quality of products/deliverables
- Determine quality standard required for project deliverables
- Recommend options for improvement based on quality gaps
- Continually survey project deliverable quality
Task 8Plan and manage scope
- Determine and prioritize requirements
- Break down scope (e.g., WBS, backlog)
- Monitor and validate scope
Task 9Integrate project planning activities
- Consolidate the project/phase plans
- Assess consolidated project plans for dependencies, gaps, and continued business value
- Analyze the data collected
- Collect and analyze data to make informed project decisions
- Determine critical information requirements
Task 10Manage project changes
- Anticipate and embrace the need for change (e.g., follow change management practices)
- Determine strategy to handle change
- Execute change management strategy according to the methodology
- Determine a change response to move the project forward
Task 11Plan and manage procurement
- Define resource requirements and needs
- Communicate resource requirements
- Manage suppliers/contracts
- Plan and manage procurement strategy
- Develop a delivery solution
Task 12Manage project artifacts
- Determine the requirements (what, when, where, who, etc.) for managing the project artifacts
- Validate that the project information is kept up to date (i.e., version control) and accessible to all stakeholders
- Continually assess the effectiveness of the management of the project artifacts
Task 13Determine appropriate project methodology/methods and practices
- Assess project needs, complexity, and magnitude
- Recommend project execution strategy (e.g., contracting, finance)
- Recommend a project methodology/approach (i.e., predictive, agile, hybrid)
- Use iterative, incremental practices throughout the project life cycle (e.g., lessons learned, stakeholder engagement, risk)
Task 14Establish project governance structure
- Determine appropriate governance for a project (e.g., replicate organizational governance)
- Define escalation paths and thresholds
Task 15Manage project issues
- Recognize when a risk becomes an issue
- Attack the issue with the optimal action to achieve project success
- Collaborate with relevant stakeholders on the approach to resolve the issues
Task 16Ensure knowledge transfer for project continuity
- Discuss project responsibilities within team
- Outline expectations for working environment
- Confirm approach for knowledge transfers
Task 17Plan and manage project/phase closure or transitions
- Determine criteria to successfully close the project or phase
- Validate readiness for transition (e.g., to operations team or next phase)
- Conclude activities to close out project or phase (e.g., final lessons learned, retrospective, procurement, financials, resources)
  
Domain IIIBusiness Environment - 8%
Task 1Plan and manage project compliance
- Confirm project compliance requirements (e.g., security, health and safety, regulatory compliance)
- Classify compliance categories
- Determine potential threats to compliance
- Use methods to support compliance
- Analyze the consequences of noncompliance
- Determine necessary approach and action to address compliance needs (e.g., risk, legal)
- Measure the extent to which the project is in compliance
Task 2Evaluate and deliver project benefits and value
- Investigate that benefits are identified
- Document agreement on ownership for ongoing benefit realization
- Verify measurement system is in place to track benefits
- Evaluate delivery options to demonstrate value
- Appraise stakeholders of value gain progress
Task 3Evaluate and address external business environment changes for impact on scope
- Survey changes to external business environment (e.g., regulations, technology, geopolitical, market)
- Assess and prioritize impact on project scope/backlog based on changes in external business environment
- Recommend options for scope/backlog changes (e.g., schedule, cost changes)
- Continually review external business environment for impacts on project scope/backlog
Task 4Support organizational change
- Assess organizational culture
- Evaluate impact of organizational change to project and determine required actions
- Evaluate impact of the project to the organization and determine required actions

 

Lưu ý:

 • PMP ECO 2021 là nội dung bài thi PMP. Đề thi PMP 2021 sẽ dựa trên khung ECO này.
 • Link tài liệu PMP 2021 gồm có 10 tài liệu để chuẩn bị cho kỳ thi PMP 2021. Trong đó PMBOK 6th (sáu chứ không phải bảy) và Agile Practice Guide là 2 tài liệu chính. Bên cạnh đó sẽ có thêm tài liệu LUYỆN THI PMP từ PMI cung cấp chính thức - phải là học viên của PMI ATP như Atoha thì mới có tài liệu LUYỆN THI PMP chính thức này.
 • Map giữa ECO và tài liệu LUYỆN THI PMP chính thức.
 • Chú ý: PMBOK 7th sẽ xuất bản vào quý 1-2021; và PMBOK 7th KHÔNG liên quan đến kỳ thi PMP 2021 (cho đến khi có thông báo mới nhất của PMI; mà thường PMI sẽ thông báo trước 6-12 tháng nếu có đổi đề thi)

 

Xem thêm

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP

MỌI CHUẨN BỊ CHO PMP

PMP ECO 2021 - Nội dung bài kiểm tra PMP® 2021 (Updated PMP® Exam Content Outline)

PMP2021 (PMI® Authorized PMP® Exam Prep) - Tài liệu luyện thi PMP chính thức từ PMI

Mapping the PMP ECO 2021 to the course content PMP2021 (PMI® Authorized PMP® Exam Prep)

PMP GUIDE 2021 - HƯỚNG DẪN LUYỆN THI PASS PMP 2021 ON THE FIRST TRY TOÀN DIỆN NHẤT

PMP 2021, PMBOK 7 VÀ NHỮNG LẦM TƯỞNG ĐỐI VỚI KỲ THI PMP 2021

KHOÁ LUYỆN THI CHỨNG CHỈ PMP THEO FORMAT ĐỀ MỚI 2021

 

Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp