PMP® ITTO là gì? Tổng hợp 665 ITTO trong PMP® Exam – 49 Processes – Updating PMBOK® Guide 6th Edition

Trong lúc học PMP® version 2020 trở về trước thì quan trọng nhất là ITTOs (Inputs, Tools & Techniques và Outputs) của từng process. Hiểu được ITTOs của 49 quy trình của PMBOK 6th edition có thể quyết định hơn 80% khả năng vượt qua bài thi PMP® 2020 một cách nhẹ nhàng. Đối với kỳ thi PMP® version 2021 trở đi thì việc hiểu và nhớ ITTOs của 49 process cũng vẫn còn khá quan trọng. 

ITTOs mẫu

ITTO là viết tắt của:

  • Inputs (Đầu vào)
  • Tools & Techniques (Công cụ và Kỹ thuật)
  • Outputs (Đầu ra)

Đây là đặc trưng của 1 quy trình (process) trong PMBOK - 6th Edition.

Bất kỳ 1 quy trình nào đều có định nghĩa, mục tiêu và lợi ích của quy trình đó. Một quy trình sẽ tạo ra các Đầu ra. Để có thể tạo ra các Đầu ra thì cần phải có các Đầu vào; và cần có các Công cụ và Kỹ thuật để xử lý và "xào nấu" các Đầu vào để tạo ra Đầu ra.


Ví dụ quy trình 4.1 Develop Project Charter sẽ có:

Đầu vào:
Công cụ và Kỹ thuật:
Đầu ra: 

- Business documents

- Agreements

- Enterprise environmental factors (EEF)

- Organizational process assets (OPA)

- Expert judgment

- Data gathering

- Interpersonal & team skills

- Meetings

- Project charter

- Assumption logAtoha chia sẻ bộ ITTOs mẫu (link file excel đính kèm) của PMBOK- 6th Edition trong đó tổng hợp toàn bộ 665 ITTO như bên dưới.

PMBOK 6th Chapter 4 Project Integration Management

PMBOK 6th Chapter 5 Project Scope Management

PMBOK 6th Chapter 6 Project Schedule Management

PMBOK 6th Chapter 7 Project Cost Management

PMBOK 6th Chapter 8 Project Quality Management

PMBOK 6th Chapter 9 Project Resource Management

PMBOK 6th Chapter 10 Project Communications Management

PMBOK 6th Chapter 11 Project Risk Management

PMBOK 6th Chapter 12 Project Procurement Management

PMBOK 6th Chapter 13 Project Stakeholder Management Initiating Planning Executing Monitoring & Controlling Closing
Project Integation Management Overview
(page 71)
4.1 Develop Project Charter4.2 Develop Project Management Plan4.3 Direct & Manage Project Work4.5 Monitor & Control Project Work4.7 Close Project or Phase
Business documentsProject charterProject management planProject management planProject charter
AgreementOutputs from other processesProject documentsProject documentsProject management plan
EEFEEFApproved & change requestsWork performance informationProject documents
OPAOPAEEFAgreementsAccepted deliverables
  OPAEEFBusiness documents
  OPAAgreements
   Procurement documentation
   OPA
Expert judgmentExpert judgmentExpert judgmentExpert judgmentExpert judgment
Data gatheringData gatheringPMISData analysisData analysis
Interpersonal & team skillsInterpersonal & team skillsMeetingsDecision makingMeetings
MeetingsMeetings Meetings 
Project charterProject management planDeliverablesWork performance reportsProject documents updates
Assumption log Work performance dataChange requestsFinal product, service or result transition
  Issue logProject management plan updatesFinal report
  Change requestsProject documents updatesOPA updates
  Project management plan updates  
  Project documents updates  
  OPA updates  
  4.4 Manage Project Knowledge4.6 Perform Integrated Change Control 
  Project management planProject management plan 
  Project documentsProject documents 
  DeliverablesWork performance reports 
  EEFChange requests 
  OPAEEF 
   OPA 
  Expert judgmentExpert judgment 
  Knowledge managementChange control tools 
  Information managementData analysis 
  Interpersonal & team skillsDecision making 
   Meetings 
  Lessons learned registerApproved change requests 
  PM plan updatesProject management plan updates 
  OPA updatesProject documents updates 
Project Scope Management Overview
(page 130)
 5.1 Plan Scope Management 5.5 Validate Scope 
 Project charter PM plan 
 PM plan Project documents 
 EEF Verified deliverables 
 OPA Work performance data 
 Expert judgement Inspection 
 Data analysis Decision making 
 Meetings   
 Scope management plan Accepted deliverables 
 Requirements management plan Work performance information 
   Changes requests 
   Project documents updates 
 5.2 Collect Requirements 5.6 Control Scope 
Project charterPM plan 
PM planProject documents 
Project documentsWork performance data 
Business documentsOPA 
Agreements  
EEF  
OPA  
Expert judgmentData analysis 
Data gathering  
Data analysis  
Decision making  
Data representation  
Interpersonal & team skills  
Context diagram  
Prototypes  
 Requirements documentationWork performance information 
 Requirements traceabiliy matrixChange requests 
  PM plan updates 
  Project documents updates 
 5.3 Define Scope   
Project charter   
PM plan   
Project documents   
EEF   
OPA   
Expert judgment   
Data analysis   
Decision making   
Interpersonal & team skills   
Product analysis   
Project scope statement   
 Project documents updates   
5.4 Create WBS   
PM plan   
Project documents   
EEF   
OPA   
Expert judgment   
Decomposition   
Scope baseline   
 Project documents updates   
Project Schedule Management Overview
(page 174)
 6.1 Plan Schedule Management 6.6 Control Schedule 
 Project charter PM plan 
 PM plan Project documents 
 EEF Work performance data 
 OPA OPA 
 Expert judgment Data analysis 
 Data analysis Critical path method 
 Meetings PMIS 
   Resource optimization 
   Leads & lags 
   Schedule compression 
 Schedule management plan Work perfromance information 
   Schedule forecasts 
   Change requests 
   PM plan updates 
   Project documents updates 
 6.2 Define Activities   
 PM plan   
 EEF   
 OPA   
 Expert judgment   
 Decomposition   
 Rolling wave planning   
 Meetings   
 Activity list   
 Activity attributes   
 Milestone list   
 Change requests   
 PM plan updates   
 6.3 Sequence Activities   
PM Plan   
Project documents   
EEF   
OPA   
Precedence diagramming method   
Dependency determination & integration   
Leads & lags   
PMIS   
Project schedule network diagrams   
Project documents updates   
 6.4 Estimate Activity Durations   
 PM plan   
 Project documents   
 EEF   
 OPA   
 Expert judgment   
 Analogous estimating   
 Parametric estimating   
 Three-point estimating   
 Bottom - up estimating   
 Data analysis   
 Decision making   
 Meetings   
 Duration estimates   
 Basis of estimates   
 Project documents updates   
 6.5 Develop Schedule   
 PM plan   
 Project documents   
 Agreements   
 EEF   
 OPA   
 Schedule network analysis   
 Critical path method   
 Resource optimization   
 Data analysis   
 Leads or lags   
 Schedule compression   
 PMIS   
 Agile release planning   
 Schedule baseline   
 Project schedule   
 Schedule data   
 Project calendars   
 Change requests   
 PM plan updates   
 Project documents updates   
Project Cost Management Overview
(page 232)
 7.1 Plan Cost management 7.4 Control Costs 
 Project charter PM plan 
 PM plan Project documents 
 EEF Project funding requirements 
 OPA Work performance data 
 Expert judgment OPA 
 Data analysis Expert judgment 
 Meetings Data analysis 
   To-complete performance index 
   PMIS 
 Cost management plan Work performance information 
   Cost forecasts 
   Change requests 
   PM plan updates 
   Project documents updates 
 7.2 Estimation Costs   
 PM plan   
 Project documents   
 EEF   
 OPA   
 Expert judgment   
 Analogous estimating   
 Parametric estimationg   
 Bottom-up estimating   
 Three-point estimating   
 Data analysis   
 PMIS   
 Decision making   
 Cost estimates   
 Basis of estimates   
 Project documents updates   
 7.3 Determine Budget   
 PM plan   
 Project documents   
 Business documents   
 Agreements   
 EEF   
 OPA   
 Expert judgment   
 Cost aggregation   
 Data analysis   
 Historical information review   
 Funding limit reconciliation   
 Financing   
 Cost baseline   
 Project funding requirements   
 Project documents updates   
Project Quality Management Overview
(page 272)
 8.1 Plan Quality Management8.2 Manage Quality 8.3 Control Quality 
 Project charterPM planPM plan 
 PM planProject documentsProject documents 
Project documentsOPAApproval change requests 
 EEFDeliverables 
 OPAWork performance data 
  EEF 
  OPA 
 Expert judgmentData gatheringData gathering 
 Data gatheringData analysisData anlysis 
 Data analysisDecision makingInspection 
 Decision makingData representationTesting/product evaluations 
 Data representationAuditsData representation 
 Test & inspection planning (ITP)Design for XMeetings 
 MeetingsProblem solving  
  Quality improvement methods  
 QM planQuality reportsQuality control measurements 
 Quality metricsTest & evaluation documentsVerified deliverables 
 PM plan updatesChange requestsWork performance information 
 Project documents updatesPM plan updatesChange requests 
  Project documents updatesPM plan updates 
  Project documents updates 
Project Resource Management Overview
(page 308)
 9.1 Plan Resource Management9.3 Acquire Resources9.6 Control Resources 
Project charterPM planPM plan 
PM planProject documentsProject documents 
Project documentsEEFWork performance data 
EEFOPAAgreements 
OPA OPA 
Expert judgmentDecision makingData analysis 
Data representationInterpersonal & team skillsProblem solving 
 Organizational theoryPre-assignmentInterpersonal & team skills 
 MeetingsVirtural teamsPMIS 
 Resource management planPhysiscal resource assignmentsWork performance information 
 Team charterProject team assignmentsChange requests 
 Project documents updatesResource calendarsPM plan updates 
  Change requestsProject documents updates 
  PM plan updates  
  Project documents updates  
  EEF updates  
  OPA updates  
 9.2 Estimate Activity Resources9.4 Develop Team  
 PM planPM plan  
 Project documentsProject documents  
 EEFEEF  
 OPAOPA  
 Expert judgmentColocation  
 Bottom-up estimatingVirtual teams  
 Analogous estimatingCommunication technology  
 Paremetric estimatingInterpersonal & team skills  
 Data analysisRecognition & rewards  
 PMISTraining  
 MeetingsIndividual & team assessments  
  Meetings  
 Resource requirementsTeam performance assessments  
 Basis of estimatesChange requests  
 Resource breakdown structurePM plan updates  
 Project documents updatesProject documents updates  
  EEF updates  
  OPA updates  
  9.5 Manage Team  
  PM plan  
  Project documents  
  Work performance reports  
  Team performance assessments  
  EFF  
  OPA  
  Interpersonal & team skills  
  PMIS  
  Change requests  
  PM plan updates  
  Project documents updates  
  EEF updates  
Project Communications Management Overview
(page 360)
 10.1 Plan Communications Management10.2 Manage Communications10.3 Monitor Communications 
 Project charterPM planPM plan 
 PM planProject documentsProject documents 
 Project documentsWork performance reportsWork performance data 
 EEFEEFEEF 
 OPAOPAOPA 
 Expert judgmentCommunication technologyExpert judgment 
 Communication requirements analysisCommunication methodsPMIS 
 Communication technologyCommunication skillsData representation 
 Communication modelsPMISInterpersonal & team skills 
 Communication methodsProject reportingMeetings 
 Interpersonal & team skillsInterpersonal & team skills  
 Data representationMeetings  
 Meetings   
 Communications management planProject communicationsWork performance information 
 PM plan updatesPM plan updatesChange requests 
 Project documents updatesProject documents updatesPM plan updates 
  OPA updatesProject documents updates 
Project Risk Management Overview
(page 396)
 11.1 Plan Risk Management11.6  Implement Risk Responses11.7 Monitor Risks 
Project charterPM planPM plan 
PM planProject documentsProject documents 
Project documentsOPAWork performance data 
EEF Work performance reports 
OPA   
Expert judgmentExpert judgmentData analysis 
Data analysisInterpersonal & team skillsAudits 
MeetingsPMISMeetings 
Risk management planChange requestsWork performance information 
 Project documents updatesChange requests 
  PM plan updates 
  Project documents updates 
   OPA updates 
 11.2 Identify Risks   
 PM plan   
 Project documents   
 Agreements   
 Procurement documentation   
 EEF   
 OPA   
 Expert judgment   
 Data gathering   
 Data analysis   
 Interpersonal & team skills   
 Prompt lists   
 Meetings   
 Risk register   
 Risk report   
 Project documents updates   
 11.3 Perform Qualitative Risk Analysis   
PM plan   
Project documents   
EEF   
OPA   
Expert judgment   
Data gathering   
Data anlysis   
Interpersonal & team skills   
Risk categorization   
Data presentation   
Meetings   
 Project documents updates   
11.4 Perfom Quantitative Risk Analysis   
PM plan   
Project documents   
EEF   
OPA   
Expert judgment   
Data gathering   
Interpersonal & team skills   
Representations of uncertainty   
Data analysis   
Project documents updates   
 11.5  Plan Risk Responses   
PM plan   
Project documents   
EEF   
OPA   
Expert judgment   
Data gathering   
Interpersonal & team skills   
Strategies for threats   
Strategies for opportunities   
Contingent response strategies   
Strategies for overall project risk   
Data analysis   
Decision making   
Change requests   
PM plan updates   
Project documents updates   
Project Procurement Management Overwiew
(page 460)
 12.1 Plan Procurement Management12.2 Conduct Procurements12.3 Control Procurements 
 Project charterPM planPM plan 
 Business documentsProject documentsProject documents 
 PM planProcurement documentationAgreements 
 Project documentsSeller proposalsProcurement documentation 
 EEFEEFApproved change requests 
 OPAOPAWork performance data 
   EEF 
   OPA 
 Expert judgmentExpert judgmentExpert judgment 
 Data gatheringAdvertisingClaims administration 
 Data analysisBidder conferencesData analysis 
 Source selection analysisData analysisInspection 
 MeetingsInterpersonal & team skillsAudits 
 Procurement management planSellected sellersClosed procurements 
 Procurement strategyAgreementsWork performance information 
 Bid documentsChange requestsProcurement documentation updates 
 Procurement statement of workPM plan updatesChange requests 
 Source selection criteriaProject documents updatesPM plan updates 
 Make-or-buy decisionsOPAProject documents updates 
 Independent cost estimates OPA updates 
 Change requests   
 Project documents updates   
 OPA updates   
Project Stakeholder Management Overview
(page 504)
13.1 Identify Stakeholders13.2 Plan Stakeholder Engagements13.3 Manage Stakeholder Engagement13.4 Monitor Stakeholder Engagement  
Project charterProject charterPM planPM plan 
Business documentsPM planProject documentsProject documents 
PM planProject documentsEEFWork performance data 
Project documentsAgreementsOPAEEF 
AgreementsEEF OPA 
EEFOPA   
OPA    
Expert judgmentExpert judgmentExpert judgmentData analysis 
Data gatheringData gatheringCommunication skillsDecision making 
Data anlysisData anlysisInterpersonal & team skillsData representation 
Data representationDecision makingGround rulesCommunication skills 
MeetingsData representationMeetingsInterpersonal & team skills 
 Meetings Meetings 
Stakeholder registerStakeholder engagement planChange requestsWork performance information 
Change requests PM plan updatesChange requests 
PM plan updates Project documents updatesPM plan updates 
Project documents updates  Project documents updates 

Xem thêm VIDEO PMBOK6 49 processes TIPS:


Xem thêm

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP

MỌI CHUẨN BỊ CHO PMP

Dòng chảy ITTO trong PMP

Cách học ITTO trong PMP

Top 10 mẹo thi đạt PMP - chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp ngay lần thi đầu tiên

BÍ KÍP THI ĐẬU PMP - CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI, TRONG PHÒNG THI VÀ SAU KHI THICũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp