Cách đọc đề và làm bài thi PMP®

Bài viết "Cách đọc đề và làm bài thi PMP®" bao gồm những chia sẻ hữu ích dành cho người thi PMP®: 

  • Các dạng câu hỏi thi PMP®, 
  • Cách đọc câu hỏi đề thi PMP®, 
  • Cách đọc các lựa chọn và chọn đáp án chính xác 
Bài viết xuất bản lần đầu vào 06/04/2019, và cập nhật liên tục đến 19/09/2022.
 

Các dạng câu hỏi thi PMP® 

Các câu hỏi trong bài thi PMP® chủ yếu là câu hỏi tình huống, nhiều câu hỏi mơ hồ và dài dòng, và một số câu hỏi thậm chí có vẻ như có hai hoặc nhiều câu trả lời đúng. Hãy chuẩn bị cho các loại câu hỏi sau đây để bạn không lãng phí thời gian hoặc bị mất cảnh giác khi bạn làm bài thi PMP®.

1. Câu hỏi tình huống

Những câu hỏi này cho thấy tại sao có kinh nghiệm quản lý dự án là rất quan trọng để vượt qua kỳ thi PMP®. Những câu hỏi như vậy đòi hỏi bạn phải tích hợp kinh nghiệm quản lý dự án thực tế (kinh nghiệm quản lý dự án một cách đúng đắn, phù hợp với lối suy nghĩ của PMI) và kiến thức của bạn về các khái niệm thi. Ví dụ:

Question. You receive notification that a major item you are purchasing for a project will be delayed. What is the best thing to do?
A. Replan your project to accommodate this delay.
B. Notify your manager.
C. Let the customer know about it, and talk over options.
D. Meet with the team, and identify alternatives.
Answer. D

2. Câu hỏi có hai hoặc nhiều câu trả lời đúng

Các câu hỏi dường như có hai, ba hoặc thậm chí bốn câu trả lời đúng là một điều gây nhiều khó khăn cho nhiều người thi PMP®. Nhiều câu hỏi sẽ liệt kê một số lựa chọn có thể được thực hiện một cách hợp lý, hoặc các nhà quản lý dự án ít kinh nghiệm sẽ có khả năng chọn đáp án đó. Với loại câu hỏi này, chúng ta cần chọn chỉ 1 phương án TỐT NHẤT trong số nhiều phương án "hợp lý".

3. Câu hỏi với thông tin không liên quan

Cần lưu ý rằng không phải tất cả thông tin trong một câu hỏi sẽ có liên quan đến nội dung thực sự của câu hỏi. Ví dụ, các số trong câu hỏi sau đây là dữ liệu không liên quan.

Question. Experience shows that each time you double the production of doors, unit costs decrease by 10 percent. Based on this, the company determines that production of 3,000 doors should cost $21,000. This case illustrates:
A. Learning cycle
B. Law o f diminishing returns
C. 80/20 rule
D. Parametric cost estimating
Answer. D

Nhiều câu hỏi có thể dài hơn, với nhiều thông tin không liên quan và khiến người thi tốn nhiều thời gian vô ích. Do đó cần nhận diện được tình huống và câu hỏi thực sự, từ đó sẽ nhận diện các nội dung thông tin có liên quan đến câu hỏi và sử dụng các thông tin phù hợp; nhằm giúp người thi tiết kiệm thời gian và trả lời đúng câu hỏi.

4. Câu hỏi sử dụng thuật ngữ trang điểm (là những thuật ngữ không đúng - "made-up terms")

Nhiều người tham gia kỳ thi PMP® mong đợi rằng tất cả các thuật ngữ được sử dụng trong 4 lựa chọn đều có ý nghĩa gì đó. Nhưng bài thi PMP® thường bao gồm các made-up terms. Nếu bạn đã học và chuẩn bị tốt cho kỳ thi và thấy một thuật ngữ trong bài thi mà bạn không biết thì rất có thể đó không phải là câu trả lời đúng mà chỉ là một made-up term. Ví dụ:

Question. The ongoing definition of a project as more information becomes available to the team is called:
A. Scope validation
B. Strategic planning
C. Progressive elaboration
D. Quantitative elaboration
Answer. C

Trong câu hỏi này, "Quantitative elaboration" (lựa chọn D) không phải là một thuật ngữ quản lý dự án thực sự.

5. Câu hỏi mà sự hiểu biết là quan trọng

Hãy cùng xem câu hỏi sau:

Question. The process of decomposing deliverables into smaller, more manageable components is complete when:
A. Project justification has been established.
B. Change requests have occurred.
C. Cost estimates can be developed for each work element.
D. Each work element is found in the WBS dictionary.
Answer. C

Để trả lời câu hỏi này, bạn phải hiểu các thuật ngữ được sử dụng, bao gồm cả khái niệm phân rã (decomposition) và giá trị của kỹ thuật này trong quy trình quản lý dự án.

6. Câu hỏi với một cách tiếp cận mới cho một chủ đề đã biết

Sẽ có nhiều trường hợp bạn hiểu chủ đề, nhưng chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách mô tả câu hỏi trong đề thi PMP®. Ví dụ:

Question. In a matrix organization, information dissemination is most likely to be effective when:
A. Information flows both horizontally and vertically.
B. The communication flows are kept simple.
C. There is an inherent logic in the type of matrix chosen.
D. Project managers and functional managers socialize.
Answer. A

Nhiều người biết tổ chức ma trận là gì nhưng chưa dành thời gian để xem xét cách cấu trúc tổ chức này ảnh hưởng đến các hướng mà thông tin được chia sẻ.

7. Câu hỏi với nhiều hơn một mục thông tin trong mỗi lựa chọn

Hãy để xem xét ví dụ sau:

Question. The seller on the project has presented the project manager with a formal notification that the seller has been damaged by the buyer’s activities. The seller claims that the buyer’s slow response to requested approvals has delayed the project and has caused the seller unexpected expense. The first things the project manager should do are:
A. Collect all relevant data, send the data to the company attorney, and consult with the attorney about legal actions.
B. Review the contract for specific agreed-upon terms that relate to the issue, see if there is a clear response, and consult an attorney if needed.
C. Review the procurement statement of work for requirements, send a receipt of claim response, and meet to resolve the issue without resorting to legal action if possible.
D. Hold a meeting with the team to review why the acceptances have been late, make a list of the specific reasons, and correct those reasons.
Answer. B

Những câu hỏi này có vẻ khó cho đến khi bạn áp dụng mẹo nhỏ: sử dụng quá trình loại bỏ, mỗi lần một mục. Xem xét mục đầu tiên được liệt kê trong mỗi lựa chọn và loại bỏ các lựa chọn có chứa mục đầu tiên không hợp lý. Sau đó nhìn vào mục thứ hai trong mỗi lựa chọn còn lại và loại bỏ bất kỳ lựa chọn không hợp lý nào. Tiếp tục đi cho đến khi bạn chỉ còn một lựa chọn.

CẨN THẬN! Đôi khi các mục trong mỗi lựa chọn hiển thị một dòng chảy hoặc quá trình. Xem ví dụ sau:

Question. When managing a project, which of the following is the best order to deal with problems that arise?
A. Go to the team, go to management, go to resource managers
B. Go to resource managers, go to management, go to the customer
C. Handle it yourself, go to the customer, go to management
D. Resolve problems with resources you control, go to resource managers, go to the customer
Answer. D

Trong trường hợp này, bạn cần xem xét từng lựa chọn một cách độc lập để xem liệu quy trình được liệt kê có đúng không.

8. Câu hỏi quá dài

Thay vì nói "Dự án bị trễ tiến độ", bài thi có thể sử dụng các thuật ngữ dài dòng như là "Float của dự án là 0 và gần đây đã chuyển sang âm 2".

Thay vì nói "Nhóm nghiên cứu không báo cáo đúng cách", bài thi có thể sử dụng "Nhóm đã đánh mất kế hoạch quản lý truyền thông".

Bước đầu tiên trong việc trả lời nhiều câu hỏi là xác định câu hỏi đang hỏi điều gì; và sau đó diễn dịch các từ, cụm từ cho phù hợp Vấn đề câu hỏi quá dài có thể là trở ngại lớn đối với người Việt Nam, và có thể gây khó khăn cho cả người nói tiếng Anh bản ngữ. Dành thời gian tập luyện, nhất là luyện đọc các câu hỏi dài dòng trước khi thi sẽ giúp bạn quen với cách ra đề này và thực hiện tốt trong bài thi thật.

 

Dạng câu hỏi PMP 2021 mới

Bài kiểm tra PMP 2021 mới gồm 180 câu hỏi và gồm nhiều dạng câu hỏi khác nhau như câu hỏi là sự kết hợp của nhiều lựa chọn, nhiều câu trả lời, đối sánh, điểm phát sóng và giới hạn điền vào chỗ trống. Xem một số câu hỏi mẫu bên dưới:

prototype-pmp-exam-questions 2021 01

prototype-pmp-exam-questions 2021 02

prototype-pmp-exam-questions 2021 03

 

Cách đọc câu hỏi đề thi PMP

1- Đọc câu cuối cùng của câu hỏi, nếu có thể chọn được đáp án để trả lời thì chọn mà không cần đọc hết toàn bộ câu hỏi.
Ví dụ:
Câu hỏi: (5 dòng chữ thông tin không cần thiết). Float của đường tới hạn (Critical Path) là bao nhiêu?
Đáp án: có thể chọn đáp án là 0
 
2- Nếu chưa thể chọn đáp án thì đọc thêm 2-3 câu trước câu cuối cùng
 
3- Nếu vẫn chưa thể chọn đáp án thì đọc toàn bộ câu hỏi
 
4- Chú ý các câu hỏi có các từ "cực đoan" ở 2 thái cực "chắc chắn 100%" hoặc "chắc chắc không bao giờ" như 100 percent, always, never, zero, none, non, not. Các câu hỏi có thuật ngữ "cực đoan" như vậy rất dễ sai nếu có thể tìm ra 1 phản ví dụ.
 
5- Chú ý các câu hỏi có các từ như best, next, except.
 

Cách đọc và lựa chọn đáp án bài thi PMP

1- Chỉ chọn đáp án để trả lời cho câu hỏi chứ không phải là chọn đáp án đúng về mặt logic. 
 
2- Chú ý các câu trả lời có các từ "cực đoan" ở 2 thái cực "chắc chắn 100%" hoặc "chắc chắc không bao giờ" như 100 percent, always, never, zero, none, non, not
 
3- Dùng phương pháp loại trừ nếu có thể
 
Nguồn: Rita Mulcahy’s PMP® Exam Prep - Ninth Edition & Tenth Edition và bổ sung tips riêng của Atoha.
 
 

Xem thêm

MỌI KIẾN THỨC VỀ PMP®

MỌI CHUẨN BỊ CHO PMP®

Cách học ITTO trong PMP®

Dòng chảy ITTO trong PMP®

Top 10 mẹo thi đạt PMP® - chứng chỉ quản lý dự án chuyên nghiệp ngay lần thi đầu tiên

BÍ KÍP THI ĐẬU PMP® - CHUẨN BỊ TRƯỚC KHI THI, TRONG PHÒNG THI VÀ SAU KHI THI

PMP2021 (PMI® Authorized PMP® Exam Prep) - Tài liệu luyện thi PMP chính thức từ PMI

PMP GUIDE 2021 - HƯỚNG DẪN LUYỆN THI PASS PMP 2021 ON THE FIRST TRY TOÀN DIỆN NHẤT

 


Cũ hơn Mới hơn


Thông tin liên hệ

Thông tin chuyển khoản
Công ty Cổ phần ATOHA. Ngân hàng Á Châu (ACB). Số tài khoản: 6868 2468, PGD Tân Sơn Nhì, TPHCM.
Đăng ký khóa học
Chọn khóa học phù hợp bằng cách điền thông tin như link bên dưới. Tư vấn viên Atoha sẽ liên hệ anh/chị ngay.
Câu hỏi thường gặp

“Có. Atoha sẽ có chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo dành cho học viên và cung cấp 35 giờ đào tạo bắt buộc (1 trong 3 điều kiện thi lấy chứng chỉ PMP quốc tế)."

“Cả 2. Tài liệu có thể là tiếng Anh hoặc tiếng Việt tùy vào lớp. Atoha có thể đào tạo bằng cả tiếng Anh hoặc tiếng Việt."

“Chưa bao gồm. Học viên sẽ cần đóng phí thi trực tiếp cho viện PMI nếu muốn đăng ký thi, phí thi tham khảo như sau: 389 USD/non-member và 393 USD/member (trong đó phí thành viên PMI là 99 USD, phí admin là 10 USD, phí thi PMP là 284 USD). Chi phí này dành cho một số khu vực, trong đó có Việt Nam. Tham khảo thêm tại: www.pmi.org"

Liên hệ ngay với Atoha để được tư vấn về chương trình phù hợp